DOING BUSINESS - КВАЛИТЕТ
Индекс квалитета управљања земљиштем

Ефикасност поступка преноса права на непокретностима, поузданост инфраструктуре, транспарентност информација, географска покривеност и механизам решавања спорова представља ставку неопходну за сигурност инвестиције. Приликом рангирања земаља по Дуинг бизнис методологији постоји низ питања која се оцењују и помажу инвеститорима да процене ризике приликом планирања својих улагања.

Преглед постигнућа у 2017. и 2018. години по питању индекса квалитета:

 

1. Систем регистрације непокретне имовине

 

Питање

Промена у односу на прошлу годину - Статус

Да ли је већина постојећих евиденција о упису/тапијама, укључујући и стару евиденцију и новоиздату, у Београду у папирном формату или у компјутеризованом формату?

Ако су компјутеризовани, да ли су то скенирани документи или потпуно дигитални документи? (Скенирани документ је слика документа који се чува у електронском формату или микрофилму, чији садржај не може бити искоришћен у претраживањима и није екстрахабилан. Потпуно дигитални документи су они који садрже информације у поља и електронски се чувају са садржајем, што се може дигитално претраживати и извући).

Евиденције су у потпуности дигиталне, што значи да се садржај може дигитално претраживати.

Законом о државном премеру и катастру, чланом 157. и 158. дефинисан је Геодетско-катастарски информациони систем (ГКИС) који се води у потпуно дигиталном формату, у базама података у складу са моделом података, што омогућава њихову ефикаснију обраду (промене, претраживање, креирање веб сервиса).

Увођењем Документ менаџмент система 2017. године омогућен је приступ постојећим евиденцијама (дигитална архива података) из једне тачке за целу територију Републике Србије (РС).

Дигитални подаци о евиденцији власништва и правима на непокретностима су јавно доступни преко јединствене гео платформе која је стављена у продукцију 2017. године (НИГП – Национална инфраструктура геопросторних података ), а претраживања су могућа и путем  сервиса е-катастар.

 

 

Да ли се већина планова у Београду чува у папирном формату или у компјутеризованом формату? Ако су компјутеризовани, да ли су скенирани документи или потпуно дигитални документи?

У потпуности у векторском дигиталном формату, што значи да се садржај може дигитално претраживати!

Законом о државном премеру и катастру, чланом 157. и 158. дефинисан је Геодетско-катастарски информациони систем (ГКИС) који се води у потпуно дигиталном формату, у базама података у складу са моделом података, што омогућава њихову ефикаснију обраду (промене, претраживање, креирање веб сервиса).

Увођењем Документ менаџмент система, 2017. године омогућен је приступ постојећим евиденцијама (дигитална архива података) из једне тачке за целу територију Републике Србије (РС).

Дигитални подаци о катастарским плановима, евиденцији власништва и правима на непокретностима су јавно доступни преко јединствене гео платформе која је стављена у продукцију 2017. године (НИГП – Национална инфраструктура геопросторних података), а претраживања су могућа и путем сервиса е-катастар.

 

 

2. Систем регистрације непокретне имовине

 

Постоји ли посебан механизам који је и независан од агенцијског механизма за подношење жалби на проблем који се догодио у катастру непокретности путем телефонске линије, поштанске адресе, имејла или других средстава?

Да - постоји независно тело за подношење жалби и то је омбудсман, односно заштитник грађана.

У Републици Србији постоји независно тело које бира Народна скупштина Републике Србије, односно  које обезбеђује независну и специфичну процедуру за подношење пријаве о проблему који се деси унутар катастра. Институција Заштитник грађана је независан и самосталан државни орган, задужен да контролише органе државне управе, укључујући и РГЗ, да ли поступају у складу са законима и другим прописима, или начелима рада добре управе. Овај специфични механизам се покреће на захтев правних и физичких лица, али и по сопственој иницијативи.

Статистички подаци о броју покренутих поступака у области катастра непокретности део су годишњег извештаја, на страни 38.

 

3. Катастарски планови

 

Ко је у могућности да консултује планове у Београду?

Планови су јавно доступни свима без накнаде.

Дигитални катастарски планови су јавно доступни, без накнаде, преко јединствене геоплатформе, која је стављена у продукцију 2017. године (НИГП).

Да ли се катастарска агенција за мапирање формално обавезала да ће доставити ажурирани план у одређеном року (стандарди услуга - нпр. пет радних дана за ажурирање плана)?

Да - постоји формална обавеза ажурирања.

У складу са чланом 36.  Закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова и пратећим правилником, РГЗ је у обавези да достави ажурну копију плана у временском  року од пет дана из ГКИС.

Дигитализовани катастарски планови (активност завршена у последњем кварталу 2016.) омогућили су да се примена Закона спроведе на брз и ефикасан начин.

Системи које је обезбедио РГЗ за потребе издавања података из службене евиденције су:

Постоји ли посебан и независан механизам за подношење жалби на проблем који се догодио у агенцији надлежној за катастарске планове путем телефонске линије, поштанске адресе, имејла или других средстава?

Да - постоји независно тело за подношење жалби и то је омбудсман, односно заштитник грађана.

У РС постоји независно тело које бира Народна скупштина Републике Србије, односно  које обезбеђује независну и специфичну процедуру за подношење пријаве о проблему који се деси унутар катастра. Институција Заштитник грађана је независан и самосталан државни орган, задужен да контролише органе државне управе, укључујући и РГЗ, да ли поступају у складу са законима и другим прописима, или начелима рада добре управе. Овај специфични механизам се покреће на захтев правних и физичких лица, али и по сопственој иницијативи.

Статистички подаци о броју покренутих поступака у области катастра непокретности део су годишњег извештаја, на страни 38.

 

4. Систем регистрације непокретне имовине

 

Да ли је свако приватно земљиште у привреди (Србија) формално регистровано у регистру непокретне имовине?

Да! Све парцеле су регистроване у катастру непокретности на целој територији Републике Србије.

Катастар непокретности на читавој територији РС успостављен је уз подршку Пројекта СБ „Катастар непокретности и упис права у Србији“ (2005-2011). Резултат Пројекта је да су сви носиоци права уписани на катастарским парцелама на целокупној територији РС.

Ово је верификовано од стране Светске банке још 2012. године (извештај СБ страна 53), а у потпуности дигитализовано 2018. године (извештај СБ страна 7)

Резултат је видљив путем сервиса е-катастар.

Да ли је свака парцела приватног земљишта у привреди (Србија) мапирана?

Да! Катастар је успостављен 100%!

Катастар непокретности на читавој територији РС успостављен је уз подршку Пројекта СБ „Катастар непокретности и упис права у Србији“ (2005-2011). Резултат Пројекта је да су сви носиоци права уписани на катастарским парцелама на целокупној територији РС.

Ово је верификовано од стране Светске банке још 2012. године (извештај СБ страна 53), а у потпуности дигитализовано 2018. године (извештај СБ страна 7)

Резултат је видљив на Геопорталу (НИГП)

 

5. Правни основ

 

Да ли је систем регистрације непокретне имовине предмет гаранције?

Да! Државна гаранција.

У складу са Законом о државном премеру и катастру ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 18/2010, 65/2013, 15/2015 и 96/2015).

Да ли постоји механизам компензације за покриће губитака странака који су се добро проверили у трансакцији имовине на основу погрешних података оверених од земљишне књиге?

Да! Постоји механизам и компензација је новчана.

Закон о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017), члан 56а.

Наведеним чланом је дефинисан начин како се врши исплата средстава по основу компензације за накнаду штете.

 

Закон о буџету Републике Србије за 2018. („Сл. гласник РС “, бр. 113/2017), члан 9. и  члан 13.

Овим Законом утврђени су планирани износи и детаљна процедура за исплату компензације/штете.

 

Да ли постоји национална база података која потврђује тачност докумената о идентитету?

Да, постоји!

Обавезно је утврдити идентитет странака у поступку пред јавним бележником.

Државну базу података за потврђивање документа о идентитету физичких лица води Министарство унутрашњих послова. Због заштите личности подаци нису јавно доступни, али РГЗ и Јавни бележници имају право приступа овим подацима кроз еЗУП (ИС еЗУП је алат за електронску размену података свих органа јавне управе). Кроз сервисе које и МУП омогућава, за службене потребе могућа је и провера валидности идентификационих докумената.

Државну базу података за потврђивање документа о идентитету правних лица води Агенција за привредне регистре (АПР) – доступно овде.