ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА И СЕКТОРИ РГЗ-а
Систематизација Републичког геодетског завода

Системататизацију Републичког геодетског завода можете преузети ОВДЕ.

 

 Кабинет директора Републичког геодетског завода
Директор
Борко Драшковић, дипл. инж. геод.
   телефон
+381 11 715 26 01
   факс
+381 11 715 26 11
   е-пошта
Одлуком Владе Републике Србије на седници одржаној 23. 7. 2015. године, дипл. геод. инж. Борко Драшковић постављен је за в. д. директора Републичког геодетског завода.

Републички геодетски завод (РГЗ) јесте посебна организација која врши стручне послове и послове државне управе који се односе на државни премер, катастар непокретности, катастар водова, основне геодетске радове, адресни регистар, топографско-картографску делатност, процену вредности непокретности, геодетско-катастарски информациони систем и Националну инфраструктуру геопросторних података и геодетске радове у инжењерско-техничким областима.
Сектори Републичког геодетског завода
Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Републичком геодетском заводу, бр. 110-1/2014 од 15. 7. 2014. године, на који је Влада Републике Србије дала сагласност Закључком 05 бр. 110-7793/2014 од 22. 10. 2014. године, формиране су следеће основне унутрашње јединице:

Уже унутрашње јединице изван сектора су:

У Сектору за катастар непокретности образоване су уже унутрашње јединице ван седишта Завода - Службе за катастар непокретности, у градовима и општинама