СЕКТОР ЗА ГЕОДЕТСКЕ РАДОВЕ
Сектор за геодетске радове
Контакт информације
 телефон
+381 11 715 26 02
 е-пошта
Ванчо Божинов, дипл. геод. инж.
Помоћник директора Сектора за геодетске радове
Организационе јединице сектора:

1) Одељење за референтне системе и референтне мреже

 • Одсек за референтне геодетске мреже;
 • Група за имплементацију координатних система.

2) Одељење за референтне површи и мреже ГНСС станица

 • Одсек за референтне површи;
 • Група за перманентне ГНСС станице.

3) Одељење за оперативне послове државног премера

 • Одсек за оперативне послове;
 • Одсек за катастарско класирање, бонитирање и комасациону процену земљишта;
 • Група за премер и вођење регистра државне границе.

4) Одељење за геомагнетизам и аерономију

 • Одсек за геомагнетски премер;
 • Геомагнетска опсерваторија Гроцка (GCK), која се уподобљава групи;
 • Опсерваторија за гео-електромагнетизам и аерономију, која се уподобљава групи.
У Сектору се обављају послови
 • пројектовања, реализације и одржавања просторних, хоризонталних, вертикалних, гравиметријских и астрономских референтних мрежа Републике Србије, тригонометријске мреже, мреже нивелмана високе тачности, астрономске и гравиметријске мреже;
 • одређивања параметара и грида резидуала за усвојени модел трансформације;
 • дефинисања процедура и поступака за трансформацију премера у нови координатни систем;
 • пројектовања и унутрашње контроле над реализацијом имплементације новог координатног система, мреже перманентних станица глобалних навигационих сателитских система (ГНСС), регионалног и локалног гравиметријског премера;
 • одређивања геоида, дигиталног модела рељефа за потребе основних геодетских радова;
 • израде и одржавања информационог система о основним геодетским радовима као подсистема геодетског информационог система;
 • повезивања државних референтних мрежа и мрежа перманентних станица са мрежама суседних земаља;
 • извршавања обавеза Републике Србије које проистичу из међудржавних споразума о границама и конвенција о обнављању;
 • обележавања и одржавања граничне линије и граничних ознака на државним границама;
 • пројектовања и реализације геодетске основе за државни премер;
 • опсерваторијских испитивања варијација геомагнетског, геоелектричног и електромагнетског поља Земље и електромагнетског испитивања на теренским станицама;
 • пројектовања мреже електромагнетских станица и профила електромагнетских сондирања;
 • израде геомагнетских карата државног премера и других публикација;
 • размене опсерваторијских и теренских података са међународним институцијама и учешћа на развојним пројектима;
 • учешћа у међународним и донаторским пројектима и др.