СЕКТОР ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ
Сектор за катастар непокретности
Контакт информације
 телефон
+381 11 715 26 04
 е-пошта
 
 
 
Соња Ракић, дипл. геод. инж.
Помоћник директора за катастар непокретности
Организационе јединице сектора:

1) Одељење за пројектовање и планирање

 • Одсек за пројектовање;
 • Одсек за планирање и координацију.

2) Одељење за израду ДКП-а

 • Одсек за израду катастарских планова;
 • Група за унутрашњу контролу.

3) Центар за катастар непокретности Београд

4) Службе за катастар непокретности

 • Податке о службама за катастар непокретности можете погледати ОВДЕ.

      

 

 

 

 У Сектору се обављају послови

 • одржавања државног премера;
 • оснивања и одржавања катастра непокретности и катастра водова;
 • обнове катастра непокретности;
 • уписа права, терета и ограничења на непокретностима;
 • одржавања катастра земљишта;
 • одржавања адресног регистра;
 • израде пројектне документације за геодетске радове у области катастарског и комасационог премера, оснивања и обнове катастра непокретности, премера водова и оснивања катастра водова;
 • издавања копија катастарских планова и планова водова, преписа, извода и уверења из елабората премера и база података катастра непокретности;
 • припреме, контроле и издавања података премера и његовог одржавања геодетским организацијама;
 • контроле, прегледа и пријема радова које обављају геодетске организације;
 • планирања, праћења и унутрашње контролу над радом Служби за катастар непокретности;
 • учешћа у реализацији међународних и донаторских пројеката и др.