СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Сектор за правне послове
Контакт информације
 телефон
+381 11 715 26 07
 е-пошта
Миљана Кузмановић,  дипл. правник 
Помоћник директора Сектора за правне послове
Организационе јединице сектора:

1) Одељење за правне и опште послове

 • Одсек за опште послове;
 • Група за одржавање објеката;
 • Група за послове писарнице.

2) Одељење за нормативно-правне послове

3) Одељење надзора над управним пословима

4) Одељење за јавне набавке

 • Одсек за стручне послове јавних набавки;
 • Одсек за дистрибуцију картографских публикација.
У Сектору се обављају послови
 • управљања људским ресурсима за потребе Завода;
 • радно-правни;
 • персонални;
 • имовинско-правни;
 • израде поднесака у судским и осталим поступцима;
 • израде нацрта закона и подзаконских аката из делокруга Завода;
 • припремања стручних мишљења и давања објашњења о примени закона и подзаконских аката из делокруга Завод;
 • припремања материјала за Владу у областима из делокруга Завода;
 • давања информација физичким и правним лицима у вези са уписом непокретности и стварних права на непокретностима;
 • поступања по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја из делокруга Завода и припремања одговора на наводе из жалби изјављених Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности;
 • јавне набавке добара, услуга и радова за потребе Завода;
 • дистрибуције и промоције картографских публикација Завода;
 • пријема, завођења, развођења и експедиције поште;
 • народне одбране, безбедности и здравља на раду и противпожарне заштите;
 • одржавања објеката и возног парка Завода;
 • учешће у реализацији међународних и донаторских пројеката и др.