СЕКТОР ЗА СТРУЧНИ И ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР
Сектор за stručni i inspekciski nadzor
Контакт информације
 телефон
+381 11 715 26 03
 е-пошта

 

 

 

Славиша Томовић, дипл. геод. инж.

Помоћник директора Сектора за стручни и инспекцијски надзор

Организационе јединице сектора:

1) Одељење стручног надзора

 • Одсек стручног надзора над државним премером
 • Одсек стручног надзора над катастром

2) Одсек масовне процене вредности непокретности

3) Одсек за инспекцијске и послове међународне сарадње

4) Одељење архива

 • Одсек аналогног архива
 • Одсек дигиталног архива
У Сектору се обављају послови
 • стручног надзора, прегледа и пријема геодетских радова на пројектовању, реализацији и одржавању тачака државног референтног система, односно референтних мрежа, нивелманских мрежа и геодетске основе за снимање детаља;
 • прикупљању и обради података за потребе катастарског и комасационог премера, премера водова, топографског премера и премера државне границе;
 • стручног надзора над израдом геодетских подлога за потребе разних врста пројеката у инжењерској геодезији;
 • стручног надзора над оснивањем и обновом катастра непокретности и оснивањем катастра водова;
 • надзора над одржавањем катастра непокретности и водова;
 • надзора над формирањем, одржавањем, дистрибуцијом и заштитом база података катастра непокретности и катастра водова;
 • прикупљања техничке документације и припреме одлука о промени граница катастарских општина;
 • техничке контроле главних пројеката;
 • контроле вођења регистра државне границе;
 • давања стручних мишљења у поступку издавања геодетских лиценци и лиценци за рад геодетских организација;
 • давања стручних мишљења у поступку издавања овлашћења за снимање из ваздушног простора територије Републике Србије за потребе државног премера;
 • вођења регистра геодетских лиценци и лиценци за рад геодетских организација;
 • израде решења о издавању и одузимању овлашћења за снимање из ваздушног простора територије Републике Србије за потребе државног премера;
 • давања стручне помоћи ужим унутрашњим јединицама Завода у поступку одржавања и обнове катастра непокретности и оснивања и одржавања катастра водова;
 • инспекцијског надзора над радом геодетске организације; остваривање потребних контаката са релевантним међународним организацијама и институцијама других држава у циљу размене професионалних, стручних знања и искустава;
 • праћење реализације донаторских и кредитних пројеката;
 • прикупљања и обраде података о трансакцијама, успостављања и вођења регистра тржишних цена непокретности, спровођења масовне и генералне процене вредности непокретности, анализе тржишта, зонирања и анализе добијених процењених вредности непокретности;
 • вођења евиденције и чувања техничке документације премера, планова, карата и збирке исправа у аналогном и дигиталном облику;
 • конверзије аналогне документације Завода у растерски облик системом дигиталног архива (ДА);
 • одржавања централне базе ДА и дистрибуције локалних база Службама;
 • директне пословне комуникације и сарадње са Службама за катастар непокретности у областима из делокруга Сектора;
 • учешћа у реализацији међународних и донаторских пројеката;
 • учешћа у припреми стручних основа за израду нацрта закона и предлога подзаконских аката из делокруга Сектора.