СЕКТОР ЗА ТОПОГРАФИЈУ И КАРТОГРАФИЈУ
Сектор за топографију и картографију
Контакт информације
 телефон
+381 11 715 26 05
 е-пошта

 

 

 

Јелена Матић Вареница, дипл. геод. инж.

Помоћник директора Сектора за топографију и картографију

Организационе јединице сектора:

1) Одељење за топографију

 • Одсек за фотограметрију и даљинску детекцију;
 • Одсек за прикупљање и обраду топографских података;
 • Одсек за основни топографски модел и просторне базе података;
 • Група за обраду, архивирање и дистрибуцију података.

2) Одељење за картографију

 • Одсек за картографску обраду и симболизацију државних карата;
 • Одсек за уредништво и издаваштво картографских публикација;
 • Одсек за дигиталну штампу, дораду и репарацију картографских публикација;
 • Група за регистар географских имена.
У Сектору се обављају послови
 • израде техничке документације за извођење топографског премера, припреме и планирања периодичног снимања територије Републике Србије из ваздуха;
 • претходних радова за израду техничке документације за формирање топографско-картографске базе података и државних карата;
 • праћења реализације снимања из ваздуха (аерофотограметријског, LIDAR, и др.);
 • вођења регистра аерофотограметријских и сателитских снимака;
 • обраде фотограметријског материјала;
 • аеротриангулације;
 • израде дигиталног ортофотоа;
 • вођења регистра израђених и оверених ортофотоа;
 • израде и ажурирања висинских модела;
 • вођења регистра израђених висинских модела;
 • прикупљања и одржавања основног топографског модела;
 • прикупљања података и вођења регистра географских имена;
 • припреме и израде картографског кључа за основну државну карту и друге топографске карте;
 • израде основне државне карте, других топографских карата, прегледних и тематских карата и других картографских публикација;
 • поступања по захтевима за издавање сагласности за издавање картографских публикација;
 • обезбеђивања, анализе, и обраде сателитских снимака и ортофотоа израђеног на бази сателитских снимака;
 • развој алгоритама за аутоматску и полуаутоматску обраду сателитских снимака;
 • израде производа применом метода даљинске детекције;
 • вођења евиденције о орторектификованим сателитским снимцима и производима даљинске детекције;
 • картографске обраде и израде наставних средстава;
 • уредништва и издаваштва;
 • штампе картографских и других производа;
 • израде предлога издавачког плана;
 • архивирања и дистрибуције података који се израђују у оквиру Сектора;
 • вођења регистра о обрађеним, архивираним и дистрибуираним подацима;
 • вођења евиденције о подручјима од посебног значаја за одбрану земље;
 • стандардизације и хармонизације топографско-картографских производа у складу са техничким оквиром НИГП-а, међународним стандардима и INSPIRE  спецификацијом података;
 • учешће у развоју, имплементацији и одржавању геодетско-катастарског информационог система према дефинисаним принципима;
 • управљања, развоја и одржавање архитектуре и структуре података из надлежности Завода.