ЈАВНЕ НАБАВКЕ

21-10-2019

Јавне набавке мале вредности добара, путем наруџбенице - Набавка дрва за огрев

Набавка 30 prm дрва за огрев, за потребе Службе за катастар непокретности Бела Паланка (јавна набавка број 12/2019).
17-10-2019

Јавна набавка мале вредности услуге

Коришћење мобилног телефона, за потребе Републицког геодетског завода (јавна набавка број 13/2019).
17-10-2019

Јавна набавка мале вредности путем наруџбенице

Јавна набавка добара – НАБАВКА 3m SCOTCH MAGIC TAPE INVISIBLE ИЛИ ЕКВИВАЛЕТНО (јавна набавка број11/2019)
16-10-2019

Набавка угља за огрев

Количине 15 тона, за потребе Службе за катастар непокретности Барајево (јавна набавка број 8/2019).
16-10-2019

Набавка дрва за огрев

Количина - 3 m3, за потребе Службе за катастар непокретности Барајево (јавна набавка број 10/2019).
15-10-2019

Јавне набавке мале вредности услуге

Јавне набавке мале вредности услуге – Одржавање система за контролу приступака, за потребе Републичког геодетског завода (јавна набавка број 12/2019)
09-10-2019

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - 6000 ЛИТАРА ЛОЖ УЉА ЗА СКН КЊАЖЕВАЦ

Обавештење о закљученом уговору по основу централизоване јавне набавке – Набавка 6000 литара гасног уља екстра лако евро ел, за потребе Службе за катастар непокретности Књажевац.
09-10-2019

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - 5000 ЛИТАРА ЛОЖ УЉА ЗА СКН СВИЛАЈНАЦ

Обавештење о закљученом уговору по основу централизоване јавне набавке – Набавка 5000 литара гасног уља екстра лако евро ел, за потребе Службе за катастар непокретности Свилајнац.
09-10-2019

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ЛОЖ УЉЕ СКН КОЦЕЉЕВА

Обавештење о закљученом уговору по основу централизоване јавне набавке – Набавка 4800 литара гасног уља екстра лако евро ел, за потребе Службе за катастар непокретности Коцељева.
07-10-2019

Јавне набавке мале вредности добара - Набавка дрва за огрев

Јавна набавка мале вредности добара путем наруџбенице - Набавка дрва за огрев, количине 30 m3, за потребе Службе за катастар непокретности Бела Црква, (јавна набавка број 9/2019).
30-09-2019

Јавне набавке мале вредности добара - Набавка дрва за огрев

Јавна набавка мале вредности добара путем наруџбенице - Набавка дрва за огрев, количине 30 m3, за потребе Службе за катастар непокретности Бабушница, (јавна набавка број 7/2019).
16-09-2019

Јавне набавке мале вредности добара - Набавка дрва за огрев

Јавна набавка мале вредности добара путем наруџбенице - Набавка дрва за огрев, количине 7 m3, за потребе Службе за катастар непокретности Косовска Каменица, за канцеларију у Ранилугу (јавна набавка број 6/2019).
16-09-2019

Јавне набавке мале вредности добара - Набавка угља за огрев

Јавна набавка мале вредности добара путем наруџбенице - Набавка угља за огрев, количине 25 тона, за потребе Службе за катастар непокретности Уб (јавна набавка број 5/2019).
12-09-2019

Јавне набавке мале вредности добара - Набавка угља за огрев

Јавна набавка мале вредности добара путем наруџбенице - Набавка угља за огрев, количине 10 тона, за потребе Службе за катастар непокретности Владимирци (јавна набавка број 4/2019).
12-09-2019

Јавне набавке мале вредности добара - Набавка дрва за огрев

Јавна набавка мале вредности добара путем наруџбенице - Набавка дрва за огрев, количине 4 m3, за потребе Службе за катастар непокретности Владимирци (јавна набавка број 3/2019).
24-07-2019

Јавне набавке мале вредности добара - уградне опреме

Јавна набавка мале вредности добара - уградне опреме - power модула за уређај за беспрекидно напајање - UPS за сервер сале (јавна набавка 6/2019). Позив за подношење понуда и Конкурсну документацију можете преузети у прилогу.
24-07-2019

Јавна набавка мале вредности добара - наруџбенице

Набавка дрвених лајсни за зидне карте, за потребе Сектора геодетских послова (јавна набавка број 2/2019).
23-07-2019

Јавна набавка мале вредности - Консултантске услуге за одржавање опреме за комуникације

Јавна набавка услуге мале вредности – Консултантске услуге за одржавање опреме за комуникације (јавна набавка број11/2019)
19-07-2019

Јавна набавка - Израда и обезбеђење потврде о техничкој исправности лифтова

Израда и обезбеђење потврде о техничкој исправности лифтова од стране одговарајуће сертификационе куће и одржавање лифтова (јавна набавка број 10/2019).
10-07-2019

Јавна набавка мале вредности услуге - Колективно осигурање

Позив за подношење понуда и Конкурсну документацију у поступку јавне набавке мале вредности услуге- Колективно осигурање запослених радника на неодређено и одређено време (за случај смрти, последица незгоде, професионалног обољења, повреде на раду и губитка радне способности, ради обезбеђења накнаде штете), за потребе Републичког геодетског завода.
27-06-2019

Јавна набавка електричне енергије

Напомена: Уговор је закључен на основу оквирног споразума број 404-02-921/2019-01 од 03.06.2019. године.
17-06-2019

Јавна набавка добара - Набавка бензина evro premium BMB -95

За потребе Републичког геодетског завода, а на основу Оквирног споразума Управе за заједничке послове републичких органа.
31-05-2019

Јавна набавка мале вредности добара - Набавка уградне опреме

Набавка уградне опреме – заменског клима уређаја и Power модула за уређај за беспрекидно напајање – УПС за сервер сале (јавна набавка број 4/2019).
31-05-2019

Јавна набавка добра-набавка софтверске апликације

Набавка софтверске апликације за израду и одржавање катастра водова у циљу реализације нових функционалности и несметаног функционисања развијеног информационог система за управљање и одржавање базе податаке катастар водова (јавна набавка број 5/2019) - јавна набавка мале вредности.
30-05-2019

Отворен поступак јавне набавке - 4 најновије лиценце BentleyMicroStation

Позив за подношење понуда и Конкурсну документацију у поступку јавне набавке мале вредности добара – 4 најновије лиценце Bentley MicroStation за период трајања од 01.01. до 31.12.2019. године за потребе реализације пројекта IPA 2014 – израда карата ризика и карата угрожености од поплава (јавна набавка 3/2019).
27-05-2019

Набавка лиценци и одржавање финансијског софтвера NexTBIZ

Јавна набавка добра - Набавка лиценци и одржавање финансијског софтвера „NexTBIZ”, специјализованог софтвера за управљање финансијама буџетских корисника (јавна набавка број 1/2019). Јавна набавка се спроводи у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда.
15-03-2019

Отворен поступак јавне набавке - Сервисирање и одржавање рачунарске опреме

Јавне набавке услуге – Сервисирање и одржавање рачунарске опреме, ЛАН мрежа, мрежних компоненти и проширење постојећих ИКТ компоненти, са обезбеђењем резервних делова и потрошног материјала (јавна набавка број 4/2019). Позив за подношење понуда и Образац понуде са упутством за понуђаче, можете видети у прилогу.
01-03-2019

Јавна набавка услуге израде печата, штамбиља и факсимила за потребе свих организационих јединица РГЗ

Позив за подношење понуда и Образац понуде са упутством за понуђаче- Набавка услуге израде печата, штамбиља и факсимила за потребе свих организационих јединица Републичког геодетског завода (ЈН 1/2019), можете видети у прилогу.
28-02-2019

Јавна набавка радова- поправка крова на згради у Крагујевцу

Набавка радова - поправка крова на згради у Крагујевцу, у Улици цара Лазара бр. 6, за потребе Одељења за катастар водова Крагујевац, наруџбеница (јн 01/2019). У прилогу можете преузети позив за подношење понуда и образац понуде са упутством за понуђаче.
28-02-2019

Јавна набавка- услуга израде печата

Набавка услуга - израда печата за лица којима се издаје геодетска лиценца првог или другог реда, за потребе Сектора за надзор и контролу (ЈН 2/2019). У прилогу можете преузети позив за подношење понуде и образац понуде са упутством за понуђаче.
28-02-2019

Јавна набавка - набавка дрвених лајсни за зидне карте

Јавна набавка добара - дрвене лајсне за зидне карте, за потребе Сектора геодетских послова (Одељење за картографију - наруџбеница). У прилогу можете преузети позив за подношење понуда и образац понуде са упутством за понуђаче.
28-02-2019

Јавна набавка мале вредности добра - набавка средстава и опреме за личну, узајамну и колективну заштиту

Отворен је поступак за јавну набавку добра: набавка средстава и опреме за личну, узајамну и колективну заштиту. У прилогу можете преузети позив за подношење понуда и конкурсну документацију у поступку јавне набавке.
28-02-2019

Јавна набавка мале вредности услуге - сервисирање видео надзора

Отворен је поступак за јавну набавку мале вредности услуге: сервисирање видео надзора (јавна набавка број 5/2019). У прилогу можете преузети позив за подношење понуда и конкурсну документацију у поступку јавне набавке.
28-02-2019

Јавна набавка добра - Набавка канцеларијског намештаја

Позив за подношење понуда и Конкурсну документацију у отвореном поступку јавне набавке -Набавка канцеларијског намештаја (ЈН 4/2019). У прилогу можете преузети позив за подношење понуда и конкурсну документацију у поступку јавне набавке.
26-02-2019

Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке електричне енергије

Напомена: Уговор је закључен на основу оквирног споразума број 404-02-905/2017-01 од 16. 05. 2017. године
21-02-2019

Јавна набавка мале вредности услуге - одржавање електроенергетске опреме у серверским салама у седишту РГЗ-а и сали објекта Грмеч

Отворен је поступак јавне набавке мале вредности услуге - Одржавање електроенергетске опреме у серверским салама у седишту Републичког геодетског завода, у улици Булевар војводе Мишића број 39 и сервер сали у објекту „ГРМЕЧ“ (Одељење архива у улици Аутопут број 20), (јавна набавка број 7/2019).
19-02-2019

Јавна набавка мале вредности услуге - одржавање електроенергетске и клима опреме у серверским салама

Отворен је поступак јавне набавке мале вредности услуге - Одржавање електроенергетске и клима опреме у серверским салама у седишту Републичког геодетског завода, сервер сали у пословним просторијама РГЗ-а - Београд (27. март 43-45) и у сервер сали у објекту „ГРМЕЧ“ (Одељење архива у улици Аутопут број 20) (ЈН 6/2019). У прилогу можете преузети позив за подношење понуда и конкурсну документацију у поступку јавне набавке.
14-02-2019

Јавне набавке мале вредности услуге - сервисирање ватрогасних апарата и хидраната

Отворен поступак јавне набавке мале вредности услуге – Сервисирање ватрогасних апарата и хидраната (јавна набавка број 4/2019). У прилогу можете преузети позив за подношење понуда и конкурсну документацију у поступку јавне набавке.
13-02-2019

Отворен поступак јавне набавке добара - набавка тонера

Јавна набавка добара - Набавка тонера (јавна набавка број 2/2019). У прилогу можете преузети позив за подношење понуда и конкурсну документацију у поступку јавне набавке.
13-02-2019

Јавна набавка мале вредности - услуге обавезног осигурања службених возила РГЗ-а

Јавна набавка услуге обавезног осигурања службених возила Републичког геодетског завода (јавна набавка број 2/2019). У прилогу можете преузети позив за подношење понуда и конкурсну документацију у поступку јавне набавке.
13-02-2019

Отворен поступак јавне набавке услуге - интегрисани систем физичко-техничког обезбеђења објеката

Јавна набавка услуге – Интегрисани систем физичко-техничког обезбеђења објеката Републичког геодетског завода и спровођење мера заштите у ванредним ситуацијама (јавна набавка број 1/2019). У прилогу можете преузети позив за подношење понуда и конкурсну документацију у поступку јавне набавке.
13-02-2019

Јавна набавка добара - набавка папира за фотокопирање и ситног канцеларијског материјала

Набавка папира за фотокопирање и ситног канцеларијског материјала (јавна набавка број 3-2019). У прилогу можете преузети позив за подношење понуда и конкурсну документацију у поступку јавне набавке.
13-02-2019

Отворен поступак јавне набавке услуге - одржавање хигијене у пословним просторијама

Јавна набавка услуге - Одржавање хигијене у пословним просторијама РГЗ-а и његовим организационим јединицама (јавна набавка број 5/2019). У прилогу можете преузети позив за подношење понуда и конкурсну документацију у поступку јавне набавке.
13-02-2019

Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке услуга - Сервисирање и одржавање возила, са обезбеђењем резервних делова и потрошног материјала

Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке услуга - Сервисирање и одржавање возила, са обезбеђењем резервних делова и потрошног материјала, за потребе Републичког геодетског завода: Седишта и његових организационих јединица – Служби за катастар непокретности (ЈН 3/2019). У прилогу можете преузети позив за подношење понуда и конкурсну документацију у поступку јавне набавке.
13-02-2019

Јавна набавка мале вредности услуге - осигурање пословног простора РГЗ-а

Отворен је поступак за јавну набавку мале вредности услуге: осигурање пословног простора Републичког геодетског завода. У прилогу можете преузети позив за подношење понуда и конкурсну документацију у поступку јавне набавке.
06-02-2019

Отворен поступак јавне набавке за услуге - сервисирање и одржавање штампача и скенера

Отворен је поступак јавне набавке услуге сервисирања и одржавања штампача и скенера, са обезбеђењем резервних делова и потрошног материјала. Јавна набавка број 2/2019. У прилогу можете преузети позив за подношење понуда и конкурсну документацију у поступку јавне набавке.
06-02-2019

Јавна набавка мале вредности услуге - сервисирање и одржавање клима уређаја у РГЗ-у

Отворен је поступак јавне набавке услуге сервисирања и одржавања клима уређаја у Републичком геодетском заводу, јавна набавка број 3/2019. У прилогу можете преузети позив за подношење понуда и конкурсну документацију у поступку јавне набавке.
06-02-2019

Отворен поступак јавне набавке добара - најновијих верзија софтвера МНТ

Јавна набавка се односи на најновије верзије постојећих софтвера (МНТ) за интеграпх / Ердас / Бентли / Терра Солид софтверска решења са одржавањем. У прилогу можете преузети позив за подношење понуда и конкурсну документацију у поступку јавне набавке.
06-02-2019

Јавна набавка мале вредности добара - упграде лиценци

У прилогу можете преузети позив за подношење понуда и конкурсну документацију у поступку јавне набавке.
06-02-2019

Јавна набавка мале вредности услуге - сервисирање фотокопир апарата

У прилогу можете преузети конкурсну документацију и позив за подношење понуда у поступку јавне набавке број 1/2019
08-01-2019

План набавки за 2019. годину

У прилогу можете видети и одлуку о усвајању Плана набавки за 2019. годину.
20-11-2018

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈИ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

План јавних набавки за текућу и прву претходну годину
17-10-2018

Обавештење о закљученом уговору

Набавка гасног уља екстра лако евро ел - СКН Александровац
17-10-2018

Обавештење о закљученом уговору

Набавка гасног уља екстра лако евро ел - СКН Свилајнац
17-10-2018

Обавештење о закљученом уговору

Набавка гасног уља екстра лако евро ел - СКН Шид
08-10-2018

Јавна набавка - Израда техничке документације за адаптацију и реновирење пословног простора РГЗ-а

Адаптација и реновирање сутерена пословног простора зграде седишта РГЗ-а укупне површине 451,68м2
06-09-2018

Обавештење о закљученом уговору

Набавка гасног уља, екстра лако евро ел, количине 6000 литара – СКН Књажевац
06-09-2018

Обавештење о закљученом уговору

Набавка гасног уља, екстра лако евро ел, количине 4800 литара – СКН Коцељева
17-07-2018

Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке

Колективно осигурање запослених радника на неодређено и одређено време (за случајеве трајног инвалидитета и смрти услед незгоде), за потребе Републичког геодетског завода, ЈН број 8/2018.
16-07-2018

Одлуку о додели уговора у отвореном поступку јавне набавке услуга

Набавке услуге – интегрисани систем физичко-техничког обезбедјења објеката Републичког геодетског завода и спровођење мера заштите у ванредним ситуацијама (јавна набавка 6/2018)
16-07-2018

Одлуку о додели уговора у отвореном поступку јавне набавке добара

Набавка рачунарске опреме (јавна набавка 5/2018)
16-07-2018

Одлука о додели уговора

Пружање услуге одржавања хигијене у пословним објектима Републичког геодетског завода
25-05-2018

тест

тест
17-10-2017

Обавештење о закљученом уговору - набавка горива и мазива за партију 3 - евро дизел

Обавештење о закљученом уговору - набавка горива и мазива за партију 3 – евро дизел
10-10-2017

Обавештење о закљученом уговору - 3670 литара гасног уља за службу за катастар непокретности Александровац

Обавештење о закљученом уговору - 3670 литара гасног уља за службу за катастар непокретности Александровац
10-10-2017

Обавештење о закљученом уговору - 2400 литара гасног уља за службу за катастар непокретности Шид

Обавештење о закљученом уговору - 2400 литара гасног уља за службу за катастар непокретности Шид
10-10-2017

Обавештење о закљученом уговору - 4000 литара гасног уља за службу за катастар непокретности Свилајнац

Обавештење о закљученом уговору - 4000 литара гасног уља за службу за катастар непокретности Свилајнац
20-09-2017

Јавна набавка добара - тонера

Јавна набавка добара - тонера
20-09-2017

Јавна набавка добара - набавка најновијег софтвера

Јавна набавка добара - набавка најновијег софтвера
18-09-2017

Јавна набавка - дрва за огрев СКН Барајево

Јавна набавка - дрва за огрев СКН Барајево

 

     Архиву јавних набавки за период до 04.09.2017. године можете претраживати ОВДЕ.