www.rgz.gov.rs | 19.8.2017 0:03:25 |  print

25.05.2016.

Обједињена процедура

Висина такси за пружање услуга Републичког геодетског завода

Број рачуна надлежне Службе за катастар непокретности за уплату такси можете пронаћи на ЛИНКУ ОВДЕ или пратећи линк са слике испод.

Локацијски услови:

1. Копија плана катастарске парцеле:
За једну парцелу ..........................................................................
723 динара
За сваку следећу суседну парцелу ................................................
310 динара
2. Извод из катастра водова - копија катастарског плана водова:
Дециметарски квадрат плана .........................................................
723 динара
3. Податак о површини парцеле
Увид у податке катастра непокретности (Kn web - јавни увид,
непосредни увид у Служби за КН) .................................................

Бесплатно


Грађевинска дозвола:

1. Лист непокретности:
До 50 страна формата А4 ...............................................................
877 динара
За сваку следећу страну ..............................................................
67 динара


Употребна дозвола:

1. Упис у катастар – Решење о кућном броју:
Утврђивање кућног броја и означавање зграде кућним бројем .....
4.646 динара
2а. Упис у катастар – Решење о упису објекта са уписом права својине:
Објекат ......................................................................................
5.500 динара
За један посебан део објекта (стан, пословни простор, гаража)....
4.500 динара
За сваки следећи посебан део објекта, у истом поступку .............
1.500 динара
2б. Упис у катастар – Решење о упису гараже до 30 m² или помоћног објекта до 50 m², са уписом права својине:
Гаража или помоћни објекат .......................................................
2.500 динара
3. Упис у катастар – Решење о упису графичких података о воду (картирање):
Вод дужине до 50 m ...................................................................
2.374 динара
За сваки метар вода преко 50 m дужине .....................................
26 динара
Прикључак дужине до 50 m ........................................................
1.755 динара
За сваки метар прикључка преко 50 m ........................................
23 динара
4. Упис у катастар – Решење о упису права својине на водовима:
Упис алфанумеричких података о воду са уписом
имаоца права .............................................................................

10.323 динара


Напомена:

Детаљније информације о висини такси можете пронаћи у Правилнику о висини таксе за пружање услуга Републичког геодетског завода („Службени гласник РС”, бр. 116/13, 5/14, 8/14, 120/14, 29/15, 35/16 и 110/16) или на линку.

Израда Геодетског снимка израђених темеља, Елабората геодетских радова за објекат и Елабората геодетских радова за подземне инсталације у надлежности је геодетских организација. Списак лиценцираних геодетских организација можете пронаћи на адреси www.rgz.gov.rs/reg-go-public/, као и на огласној табли Служби за катастар непокретности.