www.rgz.gov.rs | 26.9.2017 18:32:06 |  print

Овде можете преузети документа у вези са катастарско правном праксом.

Правни став - Лице из члана 137 става 4 Закона о државном премеру и катастру...
Правни став - Упис хипотеке са променљивом каматом...
Правни став - Утицај забележбе по закону о посебним условима за упис права својине...
Правни став - Примена закона о државном премеру и катастру на поступке у току у одржавању катастра непокретности
Правни став - Забележба забране располагања
Правни став - Предблежба
Правни став - Уписани претходник и подаци за које важи начело поуздања
Правни став - Упис по захтеву извршитеља
Правни став - Оверена изјава као услов за упис држаоца
Правни став - Ништавност решења због непостојања захтева странке
Правни став - Захтев за исправку грешке у куцању се не може сматрати жалбом
Правни став - Упис задружне својине на пољопривредном земљишту
Правни став - Последице преноса права својине на посебном делу објекта
Правни став - Враћање пољопривредног земљишта
Правни став - Обавеза органа из одредбе члана 121. став 2. закона о државном премеру и катастру
Правни став - Забележба управног спора по члану 82. став 3. закона о државном премеру и катастру
Правни став - Упис надхипотеке
Правни став - Забележба стечаја као забележба личних стања
Правни став - Декларативност уписа права својине код претварања права коришћења у право својине без накнаде...
Правни став - Нејасан депозитив решења...
Правни став - Немогућност забележбе спора за исплату дуга...
Правни став - Неправи уговор о доживотном издржавању...
Правни став - Поступци започети по чл. 17. правилника...
Правни став - Примена важећег закона...
Правни став - Упис по захтеву извршитеља...
Правни став - Постојање уписаног претходника код забележбе решења о извршењу...
Правни став - Враћање на старе границе парцела...
Правни став - Законске могућности спајања поступака у катастру непокретности...
Правни став - Утврђивање грешке у површини...
Правни став - Удели изражени у процентима...
Правни став - Промет права коришћења грађевинског земљишта...
Правни став - Примена одредби оснивања у одржавању катастра непокретности...
Правни став - Правоснажна одлука управног органа...
Правни став - Брисање терета на основу закључка о предаји...
Правни став - Последице промене намене земљишта...
Правни став - Извршна судска одлука...
Правни став - Промена граница парцела грађевниског земљишта...
Правни став - Исправка грешке или ванредно правно средство...
Правни став - Clausula Intabulandi код јавних расправа (чл. 88)...
Правни став - Ознака непокретности у исправи насталој пре ступања на снагу катастра непокретности...
Правни став - Одбацивање због неуредности...
Правни став - Елаборат упис држаоца...
Правни став - Став више решења...
Правни став - Непотписана жалба...
Правни став - Допис...
Услови за упис права јавне својине...
Непостојање принципа NE BIS IN IDEM у катастру непокретности...
Подобност исправа за провођење промена члан 83.-88. Закона о државном премеру и катастру...
Подобност исправа за провођење промена члан 87. Закона о државном премеру и катастру...
Упис забележбе забране отуђења и брисање хипотеке у случају суброгације...
Врста забележби које се уписују у катастар непокретности...