www.rgz.gov.rs | 18.10.2017 3:49:35 |  print

Инспекцијски надзор Републичког геодетског завода

Инспекцијски надзор је надзор над радом геодетских организација и правних субјеката који се баве издавањем картографских публикација.

Републички геодетски завод врши инспекцијски надзор преко инспектора (члан 176. ст. 1. и 2. Закона о државном премеру и катастру ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 - УС и 96/15)).

Надлежности, овлашћења и дужности инспектора прописане су одредбама чл. 176-178. Закона о државном премеру и катастру ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 - УС и 96/15) и одредбама Закона о инспекцијском надзору ("Службени гласник РС", бр. 36/2015).