www.rgz.gov.rs | 18.10.2017 3:54:16 |  print

Овде можете преузети документа у вези са катастарско-геодетском праксом.

Спајање парцела истог власника у грађевинском реону
Провођење решења о озакоњењу
Измена граница парцела у грађевинском реону
Упутство за поступање у одржавању катастра непокретности и катастра водова...
Одређивање координата детаљних тачака објекта применом Упутства за поступање у одржавању КН и КВ на деловима територије града Београда...
Одговори на постављена питања у оквиру одржане радионице на тему “ Упутства за поступање и одржавање катастра непокретности и катастра водова на деловима територије града Београда“...
Елаборат геодетских радова у поступку озакоњења објеката...
Наплата података у поступку реституције...
Провођење промена на парцели на изграђеном грађевинском земљишту – више сувласника...
Услови за израду пројекта геодетског обележавања...
Таксе у поступку вештачења...
Какве и које лиценце издаје Републички геодетски завод...
ГПС мерења-преузимање података, трансформација...
Геодетско осматрање објекта-да ли је потребна лиценца за рад коју издаје РГЗ...
Деобa катастарских парцела ради формирања грађевинских парцела...
Издавање података судским вештацима...
Подношење захтева...
Преузимање података...
Промена намене земљишта...