www.rgz.gov.rs | 18.10.2017 3:51:07 |  print

Организација Завода

Одлуком Владе Републике Србије на седници одржаној 23.07.2015 године за директора Републичког геодетског завода постављен је Борко Драшковић, дипл.геод.инж.

Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Републичком геодетском заводу, бр. 110-1/2014 од 15.07.2014. године, на који је Влада Републике Србије дала сагласност Закључком 05 бр. 110-7793/2014 од 22.10.2014. године формиране су следеће основне унутрашње јединице:

Уже унутрашње јединице изван сектора су:

У Сектору за катастар непокретности образоване су уже унутрашње јединице ван седишта Завода - Службе за катастар непокретности, у градовима и општинама.


Извор "Закон о државном премеру и катастру и Монографија 20. година РГЗ-а"

Историјат и делокруг рада Републичког геодетског завода

Доношењем Закона о државном премеру и катастру и уписима права о непокретностима ("Службени гласник РС", бр. 83/92) који је ступио на снагу 20.11.1992. год., Републички геодетски завод (РГЗ), као правни следбеник Републичке геодетске управе, преузео је све општинске геодетске управе, геодетску управу града Београда и покрајинске геодетске управе, па се 1992. година може сматрати годином када је РГЗ почео са радом са данашњим обликом унутрашњег уређења.

Пре 20 година РГЗ је образован као посебна републичка организација за обављање стручних геодетских и управних послова из области државног премера , катастра земљишта, катастра непокретности и водова и у том облику организовања, као државни орган, ради и после 20 година, са низом утврђених нових надлежности.

Републички геодетски завод - РГЗ, је посебна организација која врши стручне послове и послове државне управе који се односе на државни премер, катастар непокретности, катастар водова, основне геодетске радове, адресни регистар, топографско-картографску делатност, процену вредности непокретности, геодетско-катастарски информациони систем и Националну инфраструктуру геопросторних података и геодетске радове у инжењерско-техничким областима.

Послове из свог делокруга, Републички геодетски завод (у даљем тексту: Завод) обавља у седишту и ван седишта. Седиште Завода је у Београду.

Делокруг Завода су геодетски радови и послови државне управе који се односе на:

 • основне геодетске радове;

 • катастарски и комасациони премер;

 • оснивање, обнову и одржавање катастра непокретности;

 • премер водова, оснивање и одржавање катастрa водова;

 • стручни надзор над геодетским радовима;

 • издавање и одузимање лиценце за рад геодетске организације;

 • издавање и одузимање геодетске лиценце;

 • издавање и одузимање овлашћења за снимање из ваздушног простора територије Републике Србије за потребе државног премера;

 • адресни регистар;

 • одржавање регистра просторних јединица;

 • премер државне границе и вођење регистра државне границе;

 • катастарско класирање и бонитирање земљишта;

 • обрачун катастарског прихода;

 • процену и вођење вредности непокретности;

 • даљинску детекцију, топографски премер и топографско-картографску делатност;

 • издавање картографских и других публикација и давање сагласности за издавање картографских публикација;

 • вођење евиденције о географским именима и предлагање Влади чланова Комисије за стандардизацију географских имена;

 • оснивање, одржавање и располагање геодетско-катастарским информационим системом;

 • вођење архива документације државног премера, катастра непокретности, катастра водова и топографско-картографске делатности;

 • учешће у оснивању и одржавању Националне инфраструктуре геопросторних података;

 • инспекцијски надзор над радом геодетске организације;

 • оверу геодетских подлога у инжењерско-техничким областима;

 • пружање услуга из делокруга Завода у оквиру међународне сарадње;

 • геомагнетизам;

 • аерономија.

У управним пословима државног премера, оснивања и обнове катастра непокретности, оснивања катастра водова, као и њиховог одржавања, решава:

 • у првом степену ужа унутрашња јединица Завода образована за територију општине, града, односно градске општине-служба за катастар непокретности;

 • у другом степену Завод.


Услуге које Републички геодетски завод обавезно пружа

По основу Закона о државном премеру и катастру ("Службени гласник РС", број 72/09 и 18/10) услуге које Завод пружа су:

 • утврђивање и провођење промена на непокретностима: преношење на терен грађевинске парцеле, деоба парцеле, геодетско снимање објекта, утврђивање кућног броја, упис стварних права на непокретностима, упис забалежби,

 • утврђивање и провођење промена на водовима,

 • обнова геодетске основе,

 • обнова границе парцеле,

 • идентификација парцеле,

 • издавање и одузимање лиценце за рад геодетске организације

 • издавање и одузимање геодетске лиценце,

 • издавање и одузимање овлашћења за снимање из ваздушног простора територије Републике Србије за потребе државног премера,

 • обрачун катстарског прихода,

 • давање сагласности за издавање картографских публикација,

 • оверу геодетских подлога у инжењерско-техничким оластима,

 • издавање преписа поседовног листа (из катастра земљишта),

 • издавање преписа или извода из листа непокретности (из катастра непокретности),

 • издавање копије плана катастарске парцеле,

 • издавање копије геодетских планова и карата у аналогном и дигиталном облику,

 • издавање уверења о подацима уписаним у катастар земљишта, односно катастар непокретности,

 • пружање услуга из делокруга Завода у оквиру међународне сарадње.

Државни органи, органи територијалне аутономије и локалне самоуправе и геодетске организације, поред наведених података, могу добити и преписе и копије оригиналних података премера (податке о тачкама геодетске основе и податке из елабората геодетског снимања), у складу са одредбом члана 173. став 4. Закон о државном премеру и катастру.

Детаљне информације о подацима и услугама Завода, као и висину накнаде за податке и услуге, корисници могу добити увидом у Правилник о висини таксе за пружање услуга РГЗ-а (”Службени гласник РС”, број 116/13, 5/14-исправка, 8/14, 120/14, 29/15, 35/16, 110/16 и 48/17) који се налази на интернет презентацији Завода .


Услуге које корисници могу добити

Грађани могу добити обавештење путем СМС порука о томе када могу да подигну извод из катастра непокретности.

Завод је унапредио пословни процес пријема захтева увођењем интернет сервиса за подношење захтева www.rgz.gov.rs/zahtevi чиме се повећава ефикасност у обради захтева и смањује број долазака корисника услуга у просторије Завода.


Неактивне услуге


еУправа