АДРЕСНИ РЕГИСТАР

Адресни регистар јесте основни и јавни регистар о кућним бројевима и називима улица и тргова у насељеном месту.
Адресни регистар обухвата и утврђивање кућних бројева за стамбене и пословне зграде, као и за катастарске парцеле које су урбанистичким планом предвиђене за изградњу.

Адресни регистар садржи следеће податке: матични број и назив општине; матични број и назив насељеног места; матични број и назив катастарске општине; матични број улице и назив улице, односно трга; ранији назив улице, односно трга са датумом настале промене; кућни број у насељеном месту; кућни број у улици, односно на тргу са датумом настале промене; кућни број у засеоку или делу насељеног места; преузети кућни број са датумом преузимања; број катастарске парцеле; број дела катастарске парцеле под објектом.

Државни органи и организације, организације територијалне аутономије и локалне самоуправе, јавна предузећа, као и друга лица којима је поверено вршење јавних овлашћења дужни су да у обављању својих послова користе податке из Адресног регистра.
Подаци Адресног регистра достављају се органима и организацијама из става у складу са Српским стандардом СРПС А Л3 001, Адресним системом – моделом за размену података из августа 2016. године.
Адресни регистар је део Националне инфраструктуре геопросторних података (НИГП).
Подаци Адресног регистра воде се и у бази података катастра непокретности, сагласно члану 70. став 2. Закона.
Адресни регистар садржи називе улица и тргова утврђених одлукама јединице локалне самоуправе.
Скупштина јединице локалне самоуправе одлучује о називима улица и тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених места на својој територији, уз претходну сагласност министарства надлежног за послове локалне самоуправе.
Јединица локалне самоуправе обавезна је да изврши означавање улице у року од 15 дана од дана доношења одлуке.
Служба утврђује кућни број решењем. На основу решења о кућном броју стамбена заједница, власник или корисник зграде, односно власник, корисник или закупац катастарске парцеле врши обележавање тако да на објекту, односно катастарској парцели, о свом трошку, физички поставља таблицу са кућним бројем.
Обележавање је прописано Књигом графичких стандарда коју доноси директор Републичког геодетског завода, а може се извршити и у складу са изгледом и наменом објекта или материјалом од кога је зграда изграђена.
Стамбена заједница, власник или корисник зграде, односно власник, корисник или закупац катастарске парцеле у обавези је да обележи зграде и катастарске парцеле кућним бројевима у року од 15 дана од дана утврђивања кућног броја.
Означавање назива улица, тргова и означавање кућних бројева врши се према подацима Адресног регистра.
Трошкови означавања и означавање назива насељених места, улица и тргова у надлежности су јединица локалне самоуправе.
Трошкови означавања и обележавање зграда и катастарских парцела кућним бројевима у надлежности су стамбене заједнице, власника или корисника зграде, односно власника, корисника или закупца катастарске парцеле.
Изузетно трошкове означавања и обележавања зграда и катастарских парцела кућним бројевима у поступку нумерације или пренумерације кућних бројева изазване доношењем нових или променом постојећих назива улица, сноси јединица локалне самоуправе.
Контролу над означавањем улица врши јединица локалне самоуправе.
Контролу над обележавањем објеката врши Служба.
Забрањено је неовлашћено означавање или скидање табли са називима насељених места, улица или тргова и неовлашћено постављање таблица са кућним бројевима, као и уништавање, оштећивање или нарушавање изгледа табли, односно таблица.

Правни основ за вођење Адресног регистра:

Закон о државном премеру и катастру "Службени гласник РС", бр. 72/2009, 18/2010, 65/2013 и 15/2015 Одлука УС РС и 96/2015.

Уредба о Адресном регистру "Службени гласник РС", бр. 63/2017

 

/content/pages/registri-rgz-a/adresni-registar/AR.JPG