Srpski latinica  English
Републички геодетски завод
О нама
Закони, прописи и документа
Актуелни документи
EuroGeographics - Недељни преглед новости
Међународни пројекти
Издања РГЗ-а
Информатор о раду РГЗ-а
Информације од јавног значаја
Инспекцијски надзор
Регистар издатих сагласности за издавање и стављање у промет картографских публикација
Финансијски план
Јавне набавке, тендери и огласи за посао
Геодетско образовање
Јединствена евиденција стамбених заједница
Медији о нама
Уживо из РГЗ-а
Линкови
Контакт
За медије

13.07.2017.

Потребна докумeнтација и таксе за упис у катастар непокретности

Упис имаоца права на непокретности

Парцела, објекат и посебан део зграде (стан, пословни простор и гаража)

Надлежној Служби за катастар непокретности подноси се:

 1. захтев за упис имаоца права попуњен са прописаним садржајем;
 2. исправа: уговори (купопродаја, поклон, откуп стана, изградња, расподела имовине за живота, доживотно издржавање и др.); судске одлуке (пресуде и решења) и решења надлежних органа управе.
 • Исправе се достављају у оригиналу или овереној фотокопији*.
 • Јавне исправе, осим јавнобележничког записа, морају да садрже клаузулу правоснажности..

*Основни суд може оверавати фотокопије исправа најдуже до 1. марта 2017. године, а у градовима за које нису именовани јавни бележници, до именовања јавних бележника.

У облику јавнобележничког записа морају бити сачињени:

 1. уговор о располагању непокретностима пословно неспособних лица;
 2. уговор о хипотеци и заложна изјава ако садрже изричиту изјаву обвезаног лица да се на основу уговора о хипотеци, односно заложне изјаве, може, ради остварења дуговане чинидбе, по доспелости обавезе непосредно спровести принудно извршење, било судским било вансудским путем (извршна вансудска хипотека).
 • Уговори којима се мењају правни односи настали закључењем наведених уговора и изјава закључују се, односно дају у облику јавнобележничког записа.

У облику јавнобележнички потврђене (солемнизоване) исправе морају бити закључени:

 1. уговор о промету непокретности;
 2. уговор о хипотеци и заложна изјава ако не садрже изричиту изјаву обвезаног лица да се на основу уговора о хипотеци, односно заложне изјаве, може, ради остварења дуговане чинидбе, по доспелости обавезе непосредно спровести принудно извршење;
 3. уговор којим се заснивају стварне и личне службености.
 • Приватне исправе морају садржати безусловну сагласност за упис (clausula intabulandi), која може бити дата и у посебној, овереној исправи.
 • Уколико лице у односу на које се тражи упис није уписано у катастар непокретности достављају се све исправе које доказују правни континуитет од лица уписаног у катастар непокретности до лица у чију корист се тражи упис.
 • Ако је основ за упис уговор о откупу друштвеног стана не тражи се правни континуитет пре закључења уговора о откупу стана.
 • Ако је уговорoм о купопродаји, упис у катастар непокретности условљен исплатом купопродајне цене потребно је приложити потврду продавца да је цена исплаћена у целости.

Административнa таксa и такса за услугу РГЗ-a

 1. Републичка административна такса за захтев износи 310 динара.

 2. Такса за промену имаоца права на непокретности износи:

  • 5.000 динара на основу једне исправе (за упис права по основу решења о наслеђивању и решања о враћању одузете непокретности не плаћа се такса),
  • 1.500 динара за сваку следећу исправу којом се доказује правни континуитет у односу на уписаног имаоца права.
 3. Такса за промену имаоца права на непокретности - упис заједничке својине или сусвојине у корист брачних, односно ванбрачних супружника, као и упис права у корист особа са инвалидитетом износи 300 динара.
Штампа стране Слање web стране
Горе
Републички геодетски завод 2000-2017 | Услови коришћења