Srpski latinica  English
Републички геодетски завод
О нама
Закони, прописи и документа
Актуелни документи
EuroGeographics - Недељни преглед новости
Међународни пројекти
Издања РГЗ-а
Информатор о раду РГЗ-а
Информације од јавног значаја
Инспекцијски надзор
Регистар издатих сагласности за издавање и стављање у промет картографских публикација
Финансијски план
Јавне набавке, тендери и огласи за посао
Геодетско образовање
Јединствена евиденција стамбених заједница
Медији о нама
Уживо из РГЗ-а
Линкови
Контакт
За медије

13.07.2017.

Потребна докумeнтација и таксе за упис у катастар непокретности

Упис објекта (са уписом имаоца права)

Надлежној Служби за катастар непокретности подноси се:

 1. захтев за упис објекта попуњен са прописаним садржајем;
 2. изјава геодетске организације о прихватању извршења геодетских радова на терену;
 3. елаборат геодетских радова, који доставља ангажована геодетска организација* након извршених геодетских радова на терену, осим када се геодетски радови изводе за потребе издавања употребне дозволе у обједињеној процедури;

  *Таксу за издавање података премера плаћа ангажована геодетска организација.
  За извршење геодетских радова на терену подносилац захтева плаћа накнаду ангажованој геодетској организацији.

 4. ако је за објекат издата грађевинска и употребна дозвола, доставља се:
  1. грађевинска и употребна дозвола у оригиналу или овереној фотокопији са клаузулом правоснажности,
  2. ако објекат има посебне делове прилаже се и техничка документација на основу које је издата грађевинска, односно употребна дозвола или уверење надлежног органа о спецификацији посебних делова*, а ако за објекат није издата грађевинска дозвола доставља се елаборат геодетских радова.

*Ако надлежни орган није у могућности да изда уверење, подаци о посебном делу могу се уписати на основу налаза и мишљења сталног судског вештака грађевинске струке.

Административнa таксa и такса за услугу РГЗ-a

 1. Републичка административна такса за захтев износи 310 динара.

 2. Такса за упис објекта (са уписом имаоца права) износи 5.500 динара, за упис гараже површине до 30 m2, трафостанице волтаже 10/04 или 20/04 или помоћног објекта до 50 m2 (са уписом имаоца права) износи 2.500 динара.

 3. Такса за упис посебног дела објекта (са уписом имаоца права) износи: за један посебан део 4.500 динара, а за сваки следећи посебан део објекта (у истом поступку) 1.500 динарa.

 4. Такса за упис објекта или посебног дела објекта, са уписом заједничке својине или сусвојине у корист брачних, односно ванбрачних супружника, као и са уписом права у корист особа са инвалидитетом износи 300 динара.

Штампа стране Слање web стране
Горе
Републички геодетски завод 2000-2017 | Услови коришћења