Srpski latinica  English
Републички геодетски завод
О нама
Закони, прописи и документа
Актуелни документи
EuroGeographics - Недељни преглед новости
Међународни пројекти
Издања РГЗ-а
Информатор о раду РГЗ-а
Информације од јавног значаја
Инспекцијски надзор
Регистар издатих сагласности за издавање и стављање у промет картографских публикација
Финансијски план
Јавне набавке, тендери и огласи за посао
Геодетско образовање
Јединствена евиденција стамбених заједница
Медији о нама
Уживо из РГЗ-а
Линкови
Контакт
За медије

04.01.2016

Финансијски план РГЗ-а за 2016.годину

Економ.
класификација
Назив економске класификације Извор 01 Извор 05 Извор 11 Укупно(01+05+11)
1 2 4 6 7 6
411 Плате, додаци и накнаде запослених 1.842.583.000 0 0 1.842.583.000
4111 Плате, додаци и накнаде запослених 1.842.583.000 0 0 1.842.583.000
412 Социјални доприноси на терет послодавца 404.468.000 0 0 404.468.000
4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 266.951.000 0 0 266.951.000
4122 Допринос за здравствено осигурање 117.295.000 0 0 117.295.000
4123 Допринос за незапосленост 20.222.000 0 0 20.222.000
413 Накнаде у натури 10.000 0 0 10.000
4131 Накнаде у натури 10.000 0 0 10.000
414 Социјална давања запосленима 28.301.000 0 0 28.301.000
4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова 21.301.000 0 0 21.301.000
4143 Отпремнине и помоћи 2.000.000 0 0 2.000.000
4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом 5.000.000 0 0 5.000.000
415 Накнаде трошкова за запослене 87.500.000 0 0 87.500.000
4151 Накнаде трошкова за запослене 87.500.000 0 0 87.500.000
416 Награде запосл.,и остали посебни расходи 17.700.000 0 0 17.700.000
4161 Награде запосл.,и остали посебни расходи 17.700.000 0 0 17.700.000
421 Стални трошкови 396.060.000 0 0 396.060.000
4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга 60.000 0 0 60.000
4212 Енергетске услуге 136.000.000 0 0 136.000.000
4213 Комуналне услуге 125.000.000 0 0 125.000.000
4214 Услуге комуникација 108.000.000 0 0 108.000.000
4215 Трошкови осигурања 15.000.000 0 0 15.000.000
4216 Закуп имовине и опреме 9.000.000 0 0 9.000.000
4219 Остали трошкови 3.000.000 0 0 3.000.000
422 Трошкови путовања 9.000.000 145.000 0 9.145.000
4221 Трошкови службених путовања у земљи 7.462.000 145.000 0 7.607.000
4222 Трошкови службених путовања у иностранство 1.538.000 0 0 1.538.000
423 Услуге по уговору 309.416.000 30.000.000 100.000 339.516.000
4231 Административне услуге 325.000 0 0 325.000
4232 Компјутерске услуге 5.554.000 0 0 5.554.000
4233 Услуге образовања и усавршавања запослених 6.747.000 0 30.000 6.777.000
4234 Услуге информисања 7.911.000 0 0 7.911.000
4235 Стручне услуге 4.340.000 0 20.000 4.360.000
4237 Репрезентација 4.262.000 0 0 4.262.000
4239 Остале опште услуге 280.277.000 30.000.000 50.000 310.327.000
424 Специјализоване услуге 7.200.000 0 0 7.200.000
4246 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 6.000.000 0 0 6.000.000
4249 Остале специјализоване услуге 1.200.000 0 0 1.200.000
425 Текуће поправке и одржавање 65.000.000 0 0 65.000.000
4251 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 25.000.000 0 0 25.000.000
4252 Текуће поправке и одржавање опреме 40.000.000 0 0 40.000.000
426 Материјал 148.900.000 2.000.000 0 150.900.000
4261 Административни материјал 95.408.000 2.000.000 0 97.408.000
4263 Материјали за образовање и усавршавање запослених 591.000 0 0 591.000
4264 Материјали за саобраћај 45.875.000 0 0 45.875.000
4268 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 1.323.000 0 0 1.323.000
4269 Материјали за посебне намене 5.703.000 0 0 5.703.000
482 Порези, обавезне таксе и казне и пенали 2.500.000 0 0 2.500.000
4821 Остали порези 2.000.000 0 0 2.000.000
4822 Обавезне таксе 500.000 0 0 500.000
483 Новчане казне и пенали по решењу судова 100.000 0 0 100.000
4831 Новчане казне и пенали по решењу судова 100.000 0 0 100.000
511 Зграде и грађевински објекти 3.400.000 1.000.000 100.000 4.500.000
5112 Изградња зграда и објеката 0 1.000.000 100.000 1.100.000
5113 Капитално одржавање зграда и објеката 3.400.000 0 0 3.400.000
512 Машине и опрема 45.400.000 3.000.000 100.000 48.500.000
5122 Административна опрема 44.900.000 3.000.000 100.000 48.000.000
5129 Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема 500.000 0 0 500.000
515 Нематеријална имовина 44.900.000 0 100.000 45.000.000
5151 Нематеријална имовина 44.900.000 0 100.000 45.000.000
Укупно за програм 1102-РГЗ: 3.412.438.000 36.145.000 400.000 3.448.983.000
Штампа стране Слање web стране
Горе
Републички геодетски завод 2000-2017 | Услови коришћења