Srpski latinica  English
Републички геодетски завод
О нама
Закони, прописи и документа
Актуелни документи
EuroGeographics - Недељни преглед новости
Међународни пројекти
Издања РГЗ-а
Информатор о раду РГЗ-а
Информације од јавног значаја
Инспекцијски надзор
Регистар издатих сагласности за издавање и стављање у промет картографских публикација
Финансијски план
Јавне набавке, тендери и огласи за посао
Геодетско образовање
Јединствена евиденција стамбених заједница
Медији о нама
Уживо из РГЗ-а
Линкови
Контакт
За медије

22.11.2016.

Позив за подношење понуде


1. Назив, адреса и интернет страница Наручиоца:

Републички геодетски завод, Булевар војводе Мишића бр. 39, 11000 Београд, www.rgz.gov.rs.

2. Врста наручиоца:

Посебна организација државне управе.

3. Врста поступка јавне набавке:

Јавна набавка мале вредности.

4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника јавне набавке:

Предмет јавне набавке је набавка радова – Израда и монтажа рампе за приступ инвалида у зграду Републичког геодетског завода.

Назив и ознака из општег речника нaбaвки: Назив и ознака из општег речника набавке: Грађевински радови - 45000000.

5. Број партија, уколико се предмет набавке обликује у више партија:

Предметна јавна набавка није обликована по партијама

6.Начин, место и рок подношења понуде

Понуђач понуду подноси путем поште или непосредно, у затвореној коверти на начин да се приликом отварања коверте са сигурношћу може утврдити да се понуда први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Рок за подношење понуде је 30.11.2016. године, до 12,00 часова.

7. Место, време и начин отварања понуда:

Понуду доставити на адресу: Републички геодетски завод, 11000 Београд, Булевар војводе Мишића број 39, са назнаком: ,, Понуда за јавну набавку радова – Израда и монтажа рампе за приступ инвалида у згради Републичког геодетског завода (јавна набавка бр. 4/2016) - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 30.11.2016. године, до 12,00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, Наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему Наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Јавно отварање понуда обавиће се 30.11.2016. године, у 13,00 часова, на првом спрату, канцеларија број 126.

8. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

Представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда уз печатом оверено пуномоћје, потписано од стране одговорног лица понуђача.

9. Лице за контакт:

Ненад Панић, мастер права, имејл: javnenabavke@rgz.gov.rs..

Штампа стране Слање web стране
Горе
Републички геодетски завод 2000-2017 | Услови коришћења