Srpski latinica  English
Републички геодетски завод
О нама
Закони, прописи и документа
Актуелни документи
EuroGeographics - Недељни преглед новости
Међународни пројекти
Издања РГЗ-а
Информатор о раду РГЗ-а
Информације од јавног значаја
Инспекцијски надзор
Регистар издатих сагласности за издавање и стављање у промет картографских публикација
Финансијски план
Јавне набавке, тендери и огласи за посао
Геодетско образовање
Јединствена евиденција стамбених заједница
Медији о нама
Уживо из РГЗ-а
Линкови
Контакт
За медије

Последња измена 14.03.2017.

Правилници

  Правилник о изменама Правилника о висини таксе за пружање услуга Републичког геодетског завода (”Службени гласник РС”, број 73/17)
  Правилник о примени технологије глобалног навигационог сателитског система у областима државног премера и катастра- 72-2017-51
  Правилник о успостављању мрежа ГНСС перманентних станица- 72-2017-48
  Правилник о методама рада у области геомагнетизма и аерономије - Службени гласник РС 17 (6.3.2017)
  Правилник о безбедности информационо комуникационих система у РГЗ
  Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања
  Правилник о катастарском премеру и катастру непокретности
  Правилник о топографском премеру и топографско-картографским производима (”Службени гласник РС”, број 7/15);
  Правилник о изменама и допунама Правилника о лиценци за рад геодетске организације и геодетској лиценци (”Службени гласник РС”, број 2/15);
  Правилник о лиценци за рад геодетске организације и геодетској лиценци („Службени гласник РС”, бр. 33/10);
  Правилник о изменама и допунама Правилника о висини таксе за пружање услуга Републичког геодетског завода (”Службени гласник РС”, бр. 120/14);
  Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Републичком геодетском заводу, бр. 110-1/2014 од 15.07.2014. године, на који је Влада Републике Србије дала сагласност Закључком 05 бр. 110-7793/2014 од 22.10.2014. године;
Правилник о процени вредности непокретности(”Службени гласник РС”, бр. 113/14)
  Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке у РГЗ
  Правилник о катастарском класирању и бонитирању земљишта ("Службени гласник РС", број 63/14)
Правилник о висини таксе за пружање услуга РГЗ-а (”Службени гласник РС”, број 116/13, 5/14-исправка, 8/14, 120/14, 29/15, 35/16 и 110/16) - пречишћен текст
Правилник о геодетско-катастарском информационом систему ("Службени гласник РС", број 124/12)
Правилник о начину чувања, увида и издавања података премера, катастра непокретности и водова ("Службени гласник РС", број 96/12)
  Правилник за основне геодетске радове ("Службени гласник РС", број 19/12)
  Правилник о Адресном регистру („Службени гласник РС”, бр. 16/12)
  Правилник о подели на листове карата и планова у државној пројекцији ("Службени гласник РС", број 8/12 и 95/12)
  Правилник о техничкој документацији за извођење геодетских радова и дневнику радова ("Службени гласник РС", број 97/11)
  Правилник о безбедности и здрављу на раду број 021-47/2011 од 29.07.2011.;
  Правила заштите од пожара број 361-40/2011 од 28.07.2011.;
  Правилник о премеру и регистру државне границе ("Службени гласник РС", број 44/11);
  Правилник о издавању картографских публикација ("Службени гласник РС", број 36/11);
  Правилник о вршењу стручног надзора и прегледу и пријему радова ("Службени гласник РС", број 43/10);
  Правилник о премеру и катастру водова ("Службени гласник РС", број 63/10);
  Правилник о буџетском рачуноводству бр. 400-5/2008 од 01.08.2008. године;
  Правилник о вршењу интерне контроле 07 број 021/2005 од 14.04.2005. године.
  Правилник о техничким нормативима и методама снимања детаља код премера земљишта ("Службени гласник СРС", бр. 10/81);
Напомена: правилник је престао да важи даном ступања на снагу Правилника о катастарском премеру и катастру непокретности ("Службени гласник РС", бр. 7/16), осим одредаба чл. 12-20 које ће важити до преласка у државни референтни систем ETRS89/UTM и одредаба чл. 136-161, које ће важити до прописивања геодетских метода мерења.
  Правилник о изради и одржавању катастра непокретности ("Службени гласник РС", број 46/99);
Напомена: правилник је престао да важи даном ступања на снагу Правилника о катастарском премеру и катастру непокретности ("Службени гласник РС", бр. 7/16), осим одредаба које се односе на израду катастра непокретности, које ће се примењивати до окончања поступка оснивања катастра непокретности.
Штампа стране Слање web стране
Горе
Републички геодетски завод 2000-2017 | Услови коришћења