Srpski latinica  English
Републички геодетски завод
О нама
Закони, прописи и документа
Актуелни документи
EuroGeographics - Недељни преглед новости
Међународни пројекти
Издања РГЗ-а
Информатор о раду РГЗ-а
Информације од јавног значаја
Инспекцијски надзор
Регистар издатих сагласности за издавање и стављање у промет картографских публикација
Финансијски план
Јавне набавке, тендери и огласи за посао
Геодетско образовање
Јединствена евиденција стамбених заједница
Медији о нама
Уживо из РГЗ-а
Линкови
Контакт
За медије

Последња измена 13.07.2017

Расписи директора

  Распис - Поступање по канцеларисјком пословању - Седишту Завода
  Распис - Обавештење о раду после радног времена
  Распис - Обавештење о усклађеним динарским износима из тарифе републичких административних такси
  Распис - Поступање СКН у случају сумње у постојању фалсификованих исправа
  Распис - Упис права својине на основу правоснажног решења о озакоњењу
  Распис - Поступање запослених по телефонском позиву
  Распис - за вршење теренског увиђаја
  Директива о поступању по жалбеним предметима у другом степену
  Распис - тумачења члана 82 став 1 тачка 2
  Распис - У вези доношења закључка о обустављању поступка по жалби
  Распис - Лична карта
  Распис - Наплата такси судским вештацима за издавање листова непокретности
  Распис - издавање листова непокретности управи ѕа трезор за упис у регистар пољопривредних газдинстава
  Распис - Заједнички упис супружника у катастар
  Распис - Одржавање катастра непокретности и катастра водова на делу територије града Београда
  Распис - Плаћање такси - центри за социјални рад
  Одлука о плаћеном и неплаћеном одсуству и мировању
  Директива о коришћењу годишњих одмора
  Распис - 8-Д процедура - писарница
  Распис - Процедура евидентирања рачунарске опреме и поступак раздуживања запослених;
  Распис - Мишљење о упису носилаца права на посебним деловима у зградама за колективно становање;
  Распис - Појашњење у вези са применом правилника о таксама;
  Распис - Провођење промена у катастру непокретности на основу елабората геодетских радова;
  Распис - Правилник о изменама Правилника о висини таксе за пружање услуга Републичког геодетског завода;
  Распис - Поступање по директиви о процедури за отклањање уочених неправилности у раду државних службеника и намештеника у РГЗ-у;
  Стручно мишљење - Тумачење уручења другостепене одлуке;
  Распис - Упутство за поступање у одржавању катастра непокретности и катастра водова на деловима територије Града Београда;
  Распис - Стручно мишљење члан 130 став 2 Закона о премеру и катастру и обавезе службе да по доношењу другостепених решења уписују забележбе да првостепено решење није коначно;
  Распис - приступање и иступање из синдиката;
  Обавештење о поштовању радног времена;
  Директива о процедури за отклањање уочених неправилности у раду државних службеника и намештеника у РГЗ-у;
  Позив за доставу радова на тему Одговорно управљање земљиштем према евиденцијским заснованим приступима;
  Распис - Појашњење о начину поступања провођења промена када је достављена информација о локацији;
  Распис-водови-Телеком;
  Појашњење о начину поступања у поступку деобе катастарске парцеле на основу Информације о локацији;
  Начин поступања са нерешеним предметима у РГЗ-у;
  Покретање принудне наплате од стране Пореске управе;
  Упутство за примену Закона о извршењу и обезбеђењу и Закона о отклањању последица одузимања имовине жртвама холокауста које немају живих законских наследника;
  Поступање по предметима који се достављају писарници Седишта РГЗ-а;
  Захтев за доставу података о запосленима у СКН који обављају послове Адресног регистра;
  Примена члана 129. став 3. Закона о државном премеру и катастру - Жалба;
  Тумачење одредаба чланова 34 и 36 закона о озакоњењу;
  Увид у сателитске снимке;
  Ранг листа успешности;
  Комесаријат за избеглице и миграције;
  Распис Закључак Владе - Србијагас;
  Стручно мишљење Министарства финансија;
  Размена података из службених евиденција по новом ЗУП-у;
  Распис - Конверзија права коришћења у право својине на грађевинском земљишту;
  Распис - појашњења акта о преносу овлашћења за потписивање број 031-3-2015-2;
  Израда предлога прописа дигиталног катастарског плана;
  За доставу података о предметима обједињене процедуре;
  Достављање списка предмета;
  Поштовање радне дисциплине у току рада прописана правила понашања;
  Одлука вд директора 031_12_2015_3;
  Измене и допуне овлашћења;
  Исправка грешке I степен;
  Распис поводом уочене неправилности у поступању Служби за катастар непокретности приликом достављања жалби;
  Упитник за дипломиране геодетске инжењере;
  Напредовање државних службеника;
  Примена закона о заштити становништва од изложености дуванском диму;
  Директива о решавању другостепених предмета;
  Распис начина достављања другостепених одлука;
  Распис таксе;
  Распис пољопривредно земљиште;
  Центар за катастар непокретности Београд - Извештај;
  Допис директора службама;
  Достављање решења о конверзији државном правобранилаштву;
  Државно правобранилаштво - Покретање поступка извршења;
  Евидентирање геодетских организација у програму Писарнице;
  Министарство привреде - примена Закона о задругама;
  Немање права на накнаду трошкова за долазак на рад;
  Обавештење 042;
  Ослобађање плаћања такси;
  Ослобађање плаћања такси;
  План надзора служби за катастар непокретности;
  Поступање по захтеву ЈП Путеви Србије;
  Примена закона о задругама;
  Рационализација;
  Распис 95-248 геодетска организација;
  Распис о заосталим решавањима да треба извештај;
  Распис рационализације;
  Расписи хипотека;
  Руководиоцима служби за катастар непокретности;
  Стицање права својине страних лица;
  Удаљеност кладионица од образовних установа;
  Упис водова;
  Упутство за поступање у поступку подношења иницијативе за покретање дисциплинског поступка против државног службеника;
  Уредба о енергетски угроженом купцу;
  Вештачење - поступање;
  Захтев за приступ информацијама од јавног значаја;
  Завођење предмета о закоњењу објеката;
Штампа стране Слање web стране
Горе
Републички геодетски завод 2000-2017 | Услови коришћења