ОДЕЉЕЊЕ ЗА КАТАСТАР ВОДОВА БЕОГРАД

Адреса:
Одељење за катастар водова Београд
Булевар војводе Мишића бр.39 
11040 Београд
Е-mail: bgvodovi@rgz.gov.rs
Подручје које обухвата Одељење за катастар водова Београд:
Одељење за катастар водова Београд обухвата 17 Служби за катстар непокретности: 
Палилула, Звездара, Вождовац , Раковица, Савски Венац,Врачар, Стари Град, Чукарица, Гроцка, Младеновац, Сопот, Барајево, Лазаревац, Обреновац, Сурчин, Нови Београд и Земун.
Подаци за уплату републичке административне таксе Одељењу за катастар водова Београд:
Сврха уплате: Таксе за поднесак и услуге РГЗ
Прималац: РГЗ-Одељење за катастар водова Београд
Рачун: 840-742221843-57
Модел обрачуна: 97
Позив на број 97: 89016406001
шифра плаћања: 153