ОДЕЉЕЊЕ ЗА КАТАСТАР ВОДОВА НИШ

Адреса:
Одељење за катастар водова Ниш
ул. Наде Томић бр. 25
18000 Ниш
Email: vodovi.nis@rgz.gov.rs
Подручје које покрива:
Одељење за катастар водова Врање покрива подручје 15 Служби за катастар непокретности: Ниш, Зајечар, Сврљиг, Мерошина, Алексинац, Гаџин Хан, Дољевац, Ражањ, Бор, Књажевац, Сокобања, Бољевац, Неготин, Кладово и Мајданпек.
Жиро рачун са позивом на број за Одељење за катастар водова Ниш:
СВРХА УПЛАТЕ: Накнада за коришћење података премера, катастра водова и пружање услуга РГЗ-а и РАТ
ПРИМАЛАЦ: Републички геодетски завод, Одељење за катастар водова Ниш
РАЧУН ПРИМАОЦА: 840-742221843-57
ПОЗИВ НА ВРОЈ: 97 38128406001
ШИФРА ПЛАЋАЊА: 153