ОДЕЉЕЊЕ ЗА КАТАСТАР ВОДОВА НОВИ САД

Адреса:
Одељење за катастар водова Нови Сад
 Булевар Михајла Пупина бр. 16
21000 Нови Сад
Email: vodovi.novisad@rgz.gov.rs 
Подручје које покрива:
Одељење за катастар водова Нови Сад покрива подручје 28 Служби за катастар непокретности: Нови Сад 1, Нови Сад 2, Нови Сад 3, Суботица, Сомбор, Сремска Митровица, Жабаљ, Тител, Темерин, Србобран, Беочин, Сремски Карловци, Бачка Топола, Мали Иђош, Апатин, Оџаци, Кула, Бачка Паланка, Врбас, Бач, Бачки Петровац, Шид, Ириг, Рума, Пећинци , Инђија, Стара Пазова и Бечеј.
Жиро рачун са позивом на број за Одељење за катастар водова Нови Сад:
СВРХА УПЛАТЕ: Накнада за коришћење података премера, катастра водова и пружање услуга РГЗ-а и РАТ
ПРИМАЛАЦ: Републички геодетски завод, Одељење за катастар водова Нови Сад
РАЧУН ПРИМАОЦА: 840-742221843-57
ПОЗИВ НА ВРОЈ: 97       94223406004
ШИФРА ПЛАЋАЊА: 153