ОДЕЉЕЊЕ ЗА КАТАСТАР ВОДОВА ПАНЧЕВО

Адреса:
Одељење за катастар водова Панчево
ул. Жарка Зрењанина  бр. 19
26000 Панчево
Email: vodovi.pancevo@rgz.gov.rs
Подручје које покрива:
Одељење за катастар водова Панчево покрива подручје 19 Служби за катастар непокретности: Панчево, Зрењанин, општина Кикинда, Вршац, Ковачица, Ковин, Алибунар, Бела Црква, Опово, Пландиште, Житиште, Сечањ, Нови Бечеј, Нова Црња, Ада, Кањижа, Сента, Чока и Нови Кнежевац. Седиште Одељења је у Панчеву.
Жиро рачун са позивом на број за Одељење за катастар водова Панчево:
СВРХА УПЛАТЕ: Накнада за коришћење података премера, катастра водова и пружање услуга РГЗ-а и РАТ
ПРИМАЛАЦ: Републички геодетски завод, Одељење за катастар водова Панчево      РАЧУН ПРИМАОЦА: 840-742221843-57
ПОЗИВ НА ВРОЈ: 97 54226406001
ШИФРА ПЛАЋАЊА: 153