ОДЕЉЕЊЕ ЗА КАТАСТАР ВОДОВА УЖИЦЕ

Адреса:
Одељење за катастар водова Ужице
ул. Југ Богданова бр. 1
31000 Ужице
Телефон: 031/510-467
Email: vodovi.uzice@rgz.gov.rs

Подручје које покрива:
Одељење за катастар водова Ужице покрива подручје 14 Служби за катастар непокретности: Ужице, Чачак, Пријепоље, Горњи Милановац, Гуча, Ивањица, Ариље, Пожега, Косјерић, Чајетина, Бајина Башта, Нова Варош, Прибој и Сјеница.

Жиро рачун са позивом на број за Одељење за катастар водова Ужице:
СВРХА УПЛАТЕ: Накнада за коришћење података премера, катастра водова и пружање услуга РГЗ-а и РАТ
ПРИМАЛАЦ: Републички геодетски завод, Одељење за катастар водова Ужице
РАЧУН ПРИМАОЦА: 840-742221843-57
ПОЗИВ НА ВРОЈ: 97       75100406001
ШИФРА ПЛАЋАЊА: 153