ОДЕЉЕЊЕ ЗА КАТАСТАР ВОДОВА ВРАЊЕ

Адреса:
Одељење за катастар водова Врање
ул. Краља Милана бр. 1
17500 Врање
Email: vodovi.vranje@rgz.gov.rs
Подручје које покрива:
Одељење за катастар водова Врање покрива подручје 17 Служби за катастар непокретности: Врање, Лесковац, Власотинце, Лебане, Бојник, Медвеђа, Црна Трава, Бујановац, Прешево, Владичин Хан, Босилеград, Сурдулица, Трговиште, Пирот, Димитровград, Бела Паланка и Бабушница.
Жиро рачун са позивом на број за Одељење за катастар водова Врање:
СВРХА УПЛАТЕ: Накнада за коришћење података премера, катастра водова и пружање услуга РГЗ-а и РАТ
ПРИМАЛАЦ: Републички геодетски завод, Одељење за катастар водова Врање
РАЧУН ПРИМАОЦА: 840-742221843-57
ПОЗИВ НА ВРОЈ: 97       08114406001 
ШИФРА ПЛАЋАЊА: 153