ИЗВОД ИЗ ПРАВИЛНИКА О ВИСИНИ ТАКСЕ ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА РЕПУБЛИЧКОГ ГЕОДЕТСКОГ ЗАВОДА
 - НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНЕ УСЛУГЕ -

Висина такси за пружање услуга Републичког геодетског завода

Број рачуна надлежне Службе за катастар непокретности за уплату такси можете пронаћи на ОВДЕ.

Тарифни број 7:
  ИЗДАВАЊЕ ИСПРАВА Јединица мере Висина таксе
7. Уверење о поседовању непокретности на територији Републике Србије Уверење 341
8. Извештај о поседовању непокретности на територији Републике Србије, за више лица у оквиру једног захтева    
(1) до 10 лица Извештај 341
(2) за свако следеће лице Лице 35
Тарифни број 9:
  ПРОВОЂЕЊЕ ПРОМЕНА У БАЗИ ПОДАТАКА КАТАСТРА Јединица мере Висина таксе
  НЕПОКРЕТНОСТИ    
1. Промена на земљишту настала деобом парцеле:    
(1) за две парцеле новог стања Две парцеле новог стања 4.000
(2) за сваку следећу парцелу новог стања Парцела новог стања 1.500
2. Промена на земљишту настала спајањем парцела:    
(1) за две парцеле старог стања Две парцеле старог стања 2.000
(2) за сваку следећу парцелу старог стања Парцела старог стања 800
3. Промена настала:    
(1) изградњом објекта, са уписом имаоца права на објекту Објекат 5.500
(2) доградњом објекта, са уписом имаоца права на дограђеном делу објекта Објекат 5.500
(3) доградњом објекта, са уписом права на дограђеном делу у корист досадашњег имаоца права на објекту Објекат 2.500
4. Промена настала изградњом гараже површине до 30 м², трафостанице волтаже 10/04 или 20/04 или помоћног објекта површине до 50 м², са уписом имаоца права Објекат 2.500
5. Упис посебног дела објекта, са уписом имаоца права:    
(1) за један посебан део објекта Посебан део објекта 4.500
(2) за сваки следећи посебан део објекта, у истом поступку Посебан део објекта 1.500
6. Упис објекта или посебног дела објекта, са уписом заједничке својине или сусвојине у корист брачних, односно ванбрачних супружника, као и са уписом права у корист особа са инвалидитетом Непокретност 300
7. Упис гаражног места, са уписом имаоца права Гаражно место 2.000
8. Упис посебног дела објекта насталог деобом или спајањем посебних делова објекта Новоформирани посебан део објекта 2.000
9. Промена настала уклањањем објекта или дела објекта Објекат/део објекта 800
10. Промена начина коришћења земљишта Парцела 2.000
11. Промена начина коришћења земљишта утврђена премеравањем Део парцеле 5.243
12. Промена имаоца права на непокретности:    
(1) на основу једне исправе Исправа 5.000
(2) за сваку следећу исправу којом се доказује правни континуитет у односу на уписаног имаоца права Исправа 1.500
12.а Промена имаоца права на непокретности – упис заједничке својине или сусвојине у корист брачних, односно ванбрачних супружника, као и упис права у корист особа са инвалидитетом Захтев 300
13. Промена врсте права или облика својине на непокретности Захтев 3.000
14. Упис права својине већ уписаног држаоца Захтев 2.500
15 Упис хипотеке којом се обезбеђује потраживање у износу:    
(1) до 6.000.000,00 динара Хипотека 20.975
(2) од 6.000.000,00 до 30.000.000,00 динара Хипотека 52.439
(3) од 30.000.000,00 до 60.000.000,00 динара Хипотека 104.878
(4) преко 60.000.000,00 динара Хипотека 157.315
16. Упис стварних и личних службености Исправа 2.203
17. Упис уговорног права прече куповине, права откупа и права прекупа или права закупа Исправа 3.460
18. Упис забележбе:    
(1) постојања уговора о доживотном издржавању Исправа 3.000
(2) које се односе на личност Исправа 735
(3) које се односе на непокретности Исправа 3.460
19. Брисање уписа:    
(1) хипотеке Исправа 3.460
(2) стварних и личних службености Исправа 682
(3) уговорног права прече куповине, права откупа и права прекупа и права закупа Исправа 849
(4) забележбе Исправа 849
20. Промена података о уписаном имаоцу права (за физичка лица: име и презиме, пребивалиште и адреса; за правна лица: назив и седиште) Захтев 525
21. Промена података о уписаној хипотеци (поверилац, дужник, непокретност, рок отплате, каматна стопа, грејс период, валута) Хипотека 2.727
22. Промена података о уписаном објекту, односно посебном делу објекта (намена, површина, структура) Објекат/посебан део објекта 825
Тарифни број 10:
  ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА И ИЗВЕШТАЈА Јединица мере Висина таксе
3. Списак улица, односно тргова Улица/трг 4
4. Списак улица, односно тргова са кућним бројевима Кућни број 2
5. Геореференцирани преглед назива улица, односно тргова и кућних бројева у дигиталном облику Кућни број 3
6. Геореференцирани преглед назива улица, односно тргова у дигиталном облику Улица/трг 5
Тарифни број 43:
  АНГАЖОВАЊЕ СТРУЧЊАКА РЕПУБЛИЧКОГ ГЕОДЕТСКОГ ЗАВОДА Јединица мере Висина таксе
1. За пројектовање Сат 2.045
2. За техничку контролу пројекта Сат 2.045
3. За стручни надзор над геодетским радовима у области премера и катастра (катастарски премер, комасациони премер и уређење земљишне територије комасацијом, топографски премер, гравиметријски премер) Сат 2.011
4. За преглед и пријем геодетских радова у области премера и катастра:    
(1) катастарски премер ха 472
(2) комасациони премер и уређење земљишне територије комасацијом ха 315
(3) топографски премер ха 412
5. За стручну обуку из области премера и катастра Сат 3.094
6. За стручну обуку из области примене ГНСС технологије Сат 3.619
7. За консултантске услуге Сат 1.363
8. За израду Програма геофизичких радова (област геомагнетизам, електромагнетизам и аерономија) Сат 1.363
9. За техничку контролу Програма геофизичких радова Сат 2.045
10. За преглед и надзор Програма геофизичких радова Сат 2.045
11. За преглед и надзор радова у области државног геомагнетског премера Сат 2.045
12. За остале послове који се обављају на терену Сат 866
13. За остале послове који се обављају у канцеларији Сат 346
Напомена:

Детаљније информације о висини такси можете пронаћи у Правилнику о висини таксе за пружање услуга Републичког геодетског завода („Службени гласник РС”, бр. 116/13, 5/14, 8/14, 120/14, 29/15, 35/16 и 110/16) или на линку ОВДЕ.

Израда Геодетског снимка израђених темеља, Елабората геодетских радова за објекат и Елабората геодетских радова за подземне инсталације у надлежности је геодетских организација. Списак лиценцираних геодетских организација можете пронаћи ОВДЕ, као и на огласној табли Служби за катастар непокретности.