УСЛУГЕ

Поред јавне објаве података из базе Регистра цена непокретности која је свима доступна и бесплатна (основни подаци о промету), Републички геодетски завод омогућава свим лицима која за то имају правни итерес податке из регистрованих купопродаја непокретности.

Према правилнику о процени вредности непокретности, Републички геодетски завод, по захтеву  банака, судских вештака, проценитеља, агенција за промет непокретности, као и других лица која за то имају правни интерес, издаје извештај о оствареним купопродајама непокретности (по извештају највише 15 регистрованих купопродаја непокретности) уз прописану таксу Правилником о висини таксе за пружање услуга Републичког геодетског завода.

Предмет захтева могу бити подаци из Регистра цена непокретности о купопродајама које се односе на једну врсту и подврсту непокретности, оствареним на одређеном подручју (општина, катастарска општина, једна или више катастарских парцела, улица или део улице) у одређеном  временском периоду. 

Захтев за издавање података из Регистра цена непокретности се подноси електронским путем или слањем обрасца, који можете преузети на овој страници, на е-адресу procena@rgz.gov.rs . 

Поступак добијања података:

  1. Подношење захтева за издавање података;
  2. Прослеђивање одговора подносиоцу захтева, истог најкасније следећег дана, у вези рокова реализације захтева и спецификације накнаде за издавање података;
  3. Након евидентиране уплате на рачуну Републичког геодетског завода, подносиоцу захтева се прослеђују извештаји на адресу или е-маил.
Таксе за пружање услуга

У складу са Правилником о висини таксе за пружање услуга Републичког геодетског завода (“Службени гласник РС” бр. 116/2013, 5/14 – исправка, 8/14, 120/14 и 29/15, 35/16, 110/16 и 48/17) такса за тарифни број 40, један извештај о оствареним купопродајама непокретности износи 619,00 динара. 

Поред таксе за издавање података потребно је уплатити и административну таксу по захтеву која износи 310,00 динара сходно тарифном броју 1. Закона о републичким административним таксама ( “Службени гласник РС” бр. 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, м47/13, 57/14, 45/15 и 61/17).

Захтев за издавање података