БРИСАЊЕ ХИПОТЕКЕ

Надлежној Служби за катастар непокретности подноси се:

 1. захтев за брисање уписа хипотеке попуњен са прописаним садржајем;
 2. исправа за брисање хипотеке којом се утврђује да је потраживање хипотекарног повериоца престало и даје сагласност за брисање хипотеке (брисовна дозвола):
  • приватна исправа - брисовна дозвола физичког или правног лица сачињена у писаној форми са потписом овлашћеног лица овереним код јавног бележника или основног суда најдуже до 1. марта 2017. године, а у градовима за које нису именовани јавни бележници, до именовања јавних бележника,
  • јавна исправа - брисовна дозвола имаоца јавних овлашћења у оригиналу или овереној фотокопији,
  • правоснажна судска одлука у оригиналу или овереној фотокопији.

Републичке административне таксе за захтев и за брисање хипотеке

 1. Такса за захтев износи 310 динара.
 2. Такса за брисање хипотеке износи 3.500 динара.
 3. Контакти и бројеви служби за катастар непокретности налази се овде.

У 20 служби за катастар непокретности плаћање такси је могуће обавити платним картицама. Листа свих служби налази се ОВДЕ.