ПРОМЕНА НАСТАЛА ПАРЦЕЛАЦИЈОМ, ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈОМ ИЛИ ИСПРАВКОМ ГРАНИЦА КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА

Надлежној Служби за катастар непокретности подноси се:

 1. захтев за провођење промене настале парцелацијом, препарцелацијом или исправком граница катастарских парцела попуњен са прописаним садржајем;
 2. пројекат парцелације, односно препарцелације потврђен од стране органа јединице локалне самоуправе надлежног за послове урбанизма, чији је саставни део пројекат геодетског обележавања (доставља се само уз захтев за парцелацију, односно препарцелацију);
 3. доказ о решеним имовинско-правним односима за све катастарске парцеле;
 4. изјава геодетске организације о прихватању извршења геодетских радова на терену;
 5. елаборат геодетских радова који је израдила и оверила овлашћена геодетска организација* и записник о извршеном увиђају на терену који је потписан од стране подносиоца захтева и ималаца правног интереса.

*Таксу за издавање података премера плаћа ангажована геодетска организација.
За извршење геодетских радова на терену плаћа се накнада ангажованој геодетској организацији.

 

Административна такса и такса за услугу РГЗ-а за промену насталу  парцелацијом, препарцелацијом или исправком граница катастарских парцела

 1. Републичка административна такса за захтев износи 310 динара.
 2. Такса за провођење промене на земљишту настала деобом парцеле:
  • За две парцеле новог стања износи 4.000 динара;
  • За сваку следећу парцелу новог стања износи 1.500 динара.
 3. Такса за провођење промене на земљишту настала спајањем парцеле:
  • За две парцеле старог стања износи 2.000 динара;
  • За сваку следећу парцелу старог стања износи 800 динара

 

Датотеке за преузимање
Образац - Захтев за провођење промене-терен