ПРОМЕНА ПРАВНОГ СТАТУСА ОБЈЕКТА КОЈИ ЈЕ УПИСАН У КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ БЕЗ ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ

Надлежној Служби за катастар непокретности подноси се:

  1. захтев за промену правног статуса објекта попуњен са прописаним садржајем;
  2. правоснажна грађевинска и употребна дозвола или уверење надлежног општинског органа да је објекат изграђен у време када није тражена грађевинска дозвола, у оригиналу или овереној фотокопији.

 

Републичке административне таксе за захтев и за промену правног статуса објекта који је уписан у катастар непокретности без грађевинске дозволе

  1. Такса за захтев износи 310 динара.
  2. Ако је држалац уписан, такса за упис права својине већ уписаног држаоца износи 2.500 динара.
  3. Ако држалац није уписан, такса за упис права својине износи 5.000 динара.
  4. Ако је ималац права својине уписан, такса за брисање забележбе да је објекат изграђен без грађевинске дозволе износи 850 динара.