Srpski latinica  English
Републички геодетски завод
О нама
Закони, прописи и документа
Актуелни документи
EuroGeographics - Недељни преглед новости
Међународни пројекти
Издања РГЗ-а
Информатор о раду РГЗ-а
Информације од јавног значаја
Инспекцијски надзор
Регистар издатих сагласности за издавање и стављање у промет картографских публикација
Финансијски план
Јавне набавке, тендери и огласи за посао
Геодетско образовање
Јединствена евиденција стамбених заједница
Медији о нама
Уживо из РГЗ-а
Линкови
Контакт
За медије

Сектор за стручни и инспекцијски надзор


Сектор за стручни и инспекцијски надзор

Одлуком Владе Републике Србије на 8. седници одржаној 13.09.2016. године, именован је дипл. геод. инж. Славиша Томовић на место в. д. помоћника директора Сектора за стручни и инспекцијски надзор.

Дипл. геод. инж. Славиша Томовић до именовања обављао је послове начелника Службе за катастар непокретности Вождовац. Био је овлашћен да обавља послове у Одељењу за инспекцијски надзор и међународну сарадњу на месту инспектора над радом геодетских организација.Контакт информације
Телефон: (011) 2650 348 
Телефакс: (011) 2651 311 
E-mail: sun@rgz.gov.rs 

У Сектору се обављају послови:

 • стручног надзора, прегледа и пријема геодетских радова на пројектовању, реализацији и одржавању тачака државног референтног система, односно референтних мрежа, нивелманских мрежа и геодетске основе за снимање детаља;
 • прикупљању и обради података за потребе катастарског и комасационог премера, премера водова, топографског премера и премера државне границе;
 • стручног надзора над израдом геодетских подлога за потребе разних врста пројеката у инжењерској геодезији;
 • стручног надзора над оснивањем и обновом катастра непокретности и оснивањем катастра водова;
 • надзора над одржавањем катастра непокретности и водова;
 • надзора над формирањем, одржавањем, дистрибуцијом и заштитом база података катастра непокретности и катастра водова;
 • прикупљања техничке документације и припреме одлука о промени граница катастарских општина;
 • техничке контроле главних пројеката;
 • контроле вођења регистра државне границе;
 • давања стручних мишљења у поступку издавања геодетских лиценци и лиценци за рад геодетских организација;
 • давања стручних мишљења у поступку издавања овлашћења за снимање из ваздушног простора територије Републике Србије за потребе државног премера;
 • вођења регистра геодетских лиценци и лиценци за рад геодетских организација;
 • израде решења о издавању и одузимању овлашћења за снимање из ваздушног простора територије Републике Србије за потребе државног премера;
 • давања стручне помоћи ужим унутрашњим јединицама Завода у поступку одржавања и обнове катастра непокретности и оснивања и одржавања катастра водова;
 • инспекцијског надзора над радом геодетске организације; остваривање потребних контаката са релевантним међународним организацијама и институцијама других држава у циљу размене професионалних, стручних знања и искустава;
 • праћење реализације донаторских и кредитних пројеката;
 • прикупљања и обраде података о трансакцијама, успостављања и вођења регистра тржишних цена непокретности, спровођења масовне и генералне процене вредности непокретности, анализе тржишта, зонирања и анализе добијених процењених вредности непокретности;
 • вођења евиденције и чувања техничке документације премера, планова, карата и збирке исправа у аналогном и дигиталном облику;
 • конверзије аналогне документације Завода у растерски облик системом дигиталног архива (ДА);
 • одржавања централне базе ДА и дистрибуције локалних база Службама;
 • директне пословне комуникације и сарадње са Службама за катастар непокретности у областима из делокруга Сектора;
 • учешћа у реализацији међународних и донаторских пројеката;
 • учешћа у припреми стручних основа за израду нацрта закона и предлога подзаконских аката из делокруга Сектора.

Организационе јединице сектора:

1) Одељење стручног надзора

 • Одсек стручног надзора над државним премером
 • Одсек стручног надзора над катастром

2) Одсек масовне процене вредности непокретности

3) Одсек за инспекцијске и послове међународне сарадње

4) Одељење архива

 • Одсек аналогног архива
 • Одсек дигиталног архива
Републички геодетски завод 2000-2017 | Услови коришћења