DOING BUSINESS - ТРОШКОВИ
Трошкови за регистрацију непокретности

Трошкови за пренос права на непокретностима у Србији по Дуинг Бизнис извештају за 2019. годину мере се за сваки корак засебно по следећем сценарију:

 

 

Претпоставке

Странке

• Купац и продавац су локална предузећа са ограниченом одговорношћу лоцирана у Београду.

• У власништву су приватних држављана (нема страног или државног власништва) и обављају опште комерцијалне активности.

• Обе компаније су формално регистроване у агенцији за привредне регистре и имају порески идентификатор.

Својство

• Имовина се састоји од земљишта 557,4 квадратних метара и двоспратне зграде  (магацин) са укупном површином од 929 квадратних метара.

• Вредност непокретности се процењује на РСД 29.571.477,12  (еквивалентна УСД 259.000,00) једнако је 50 пута приход по глави становника.

• Имовина је регистрована у катастру; нема правних проблема, нити је на њу уписана хипотека.

• Компанија продавца је власник имовине у последњих десет година.

Трансакције

• Компанија продавца је прихватила понуду купца за куповину имовине.

• Странке ће предузети све процедуре које су неопходне или потребне у пракси за пренос власништва над имовином.

 

              

У мају 2018. године донет је нови Закон о поступку уписа у катастар непокретности и водова који је ступио на снагу 1. јула 2018. године. Након усвајања новог прописа, грађанима и привредним субјектима је омогућено да изврше упис у катастар након само једне посете јавном бележнику (један корак), а смањени су и трошкови за упис. У табели је дата упоредна анализа:

 

 

ТРОШКОВИ  01. 07. 2017. до 31. 06. 2018.

ТРОШКОВИ  01. 07. 2018. до 31. 06. 2019.

Процедура 1

Прибављање извода из агенције за привредне регистре (АПР)

Укинута је ова процедура

Трошак

1.700 РСД по издвајању/компанији

0 РСД

Процедура 2

Припрема уговора о купопродаји непокретности

Остаје ова процедура

Трошак

66.000 РСД

48.240 РСД

Процедура 3

Захтев за регистрацију у Републичком геодетском заводу

Укинута је ова процедура

Трошак

5.000РСД

Трошкови се плаћају након уписа

Процедура 4

Подношење захтева пореским властима за опорезивања

Укинута је ова процедура

Трошак

0 РСД

0 РСД

Процедура 5

Плаћање пореза на пренос непокретности

Укинута је ова процедура

Трошак

739.286,93 РСД

Трошкови се плаћају након уписа

Процедура 6

Катастар доноси одлуку о преносу права на непокретностима

Укинута је ова процедура

Трошак

660 РСД

Трошкови се плаћају након уписа

Укупно РСД пре укњижења

73.360 РСД

48.240 РСД

 

Започните разговор са оператером