ИНФОРМАТОР О РАДУ

Информатор о раду Републичког геодетског завода објављује се у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (“Службени гласник РС” бр. 120/04 и 54/07) и Упутством за објављивање информатора о раду државног органа (“Службени гласник РС” бр. 57/05).

Сврха објављивања Информатора је информисање јавности о документима и информацијама које поседује или којима располаже Републички геодетски завод у оквиру свог делокруга.

Информатор садржи податке који су од значаја за садржину, обим и начин остваривања права заинтересованих лица на приступ информацијама од јавног значаја. На овај начин, сви потенцијални корисници услуга и сарадници добијају обавештења о најбитнијим питањима, а уједно имају основу за даљу потрагу о информацијама.

На интернет страници објављује се последње ажурирано издање Информатора о раду.

Започните разговор са оператером