ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА И ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ
Маја Анђелић
телефон
+381 11 715 27 28
е-пошта                                                   pp@rgz.gov.rs

Информација од јавног значаја, у смислу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Службени гласник РС", бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), јесте информација којом располаже орган јавне власти, која је настала у раду или у вези са радом органа јавне власти, садржана у одређеном документу, а односи се на све оно о чему јавност има оправдан интерес да зна.
Тражилац може остварити право на слободан приступ информацијама од јавног значаја којима располаже Завод подношењем писаног захтева путем поште, електронском поштом или усмено на записник.
Контакт подаци које се односе на поштансу адресу, адресу за пријем електронске поште, место и време у које се захтев може поднети Заводу у седишту и његовим дислоцираним ужим унутрашњим јединицама, налазе се на интернет презентацији Завода www.rgz.gov.rs.
Захтев за приступ информацијама од јавног значаја којима располаже Завод може поднети свако заинтересовано лице.
Захтев мора да садржи следеће  информације:

  •     назив органа власти
  •     име, презиме и адресу тражиоца
  •     што прецизнији опис информације која се тражи
  •     начин достављања информације

Захтев може, али не мора, садржати и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације.
Тражилац у захтеву не мора навести разлоге за тражење информације.
Право на приступ информацијама од  јавног значаја може се остварити увидом у документ који садржи тражену информацију, издавањем копије документа, обавештењем о томе да ли орган поседује информацију и да ли је она иначе доступна.
Завод наплаћује трошкове умножавања и упућивања копије документа који садржи тражену информацију у складу са Уредбом о висини накнаде нужних трошкова за издавање копије документа на којима се налазе информације од јавног значаја ("Службени гласник РС", број 8/06).
Завод је дужан да по захтеву за приступ информацијама од јавног значаја поступи без одлагања, а најкасније у року 15 дана, а за одређене информације у року од 48 сати, односно 40 дана.
Завод је обавезан да тражиоца информације обавести о поседовању информације, стави му на увид документ који садржи тражену информацију, односно изда му или упути копију тог документа или да донесе решење којим се захтев одбија из разлога који су наведени у Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја.
Подносилац захтева има право жалбе против решења Завода, као и у случају да Завод не удовољи захтеву, нити донесе решење којим се захтев одбија.
Подносилац захтева има право жалбе на закључак којим се захтев тражиоца одбацује као неуредан.
О жалби одлучује Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности. Против решења и закључка Повереника може се покренути управни спор.

ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

У складу са Законом о заштити података о личности ( "Сл. гласник РС", бр. 87/2018 – у даљем тексту: Закон), а у циљу обезбеђивања права на заштиту физичких лица у вези са обрадом података о личности коју врше надлежни органи, Републички геодетски завод је, у складу са одредбом члана 56. ст. 2, 8. и 9. Закона одредио лице за заштиту података о личности.

Лице за заштиту података о личности, у складу са одредбом члана 58. став 1. Закона има следеће обавезе:

● информише и даје мишљење руковаоцу или обрађивачу, као и запосленима који врше радње обраде о њиховим законским обавезама у вези са заштитом података о личности;

● прати примену одредби овог закона, других закона и интерних прописа руковаоца или обрађивача који се односе на заштиту података о личности, укључујући и питања поделе одговорности, подизања свести и обуке запослених који учествују у радњама обраде, као и контроле;

● даје мишљење, када се то затражи, о процени утицаја обраде на заштиту података о личности и прати поступање по тој процени, у складу са чланом 54. Закона;

● сарађује са Повереником, представља контакт тачку за сарадњу са Повереником и саветује се са њим у вези са питањима која се односе на обраду, укључујући и обавештавање и прибављање мишљења из члана 55. Закона.    

Лице одређено за заштиту података о личности у Републичком геодетском заводу је:

Маја Анђелић
телефон
+381 11 715 27 28
е-пошта                           maja.andjelic@rgz.gov.rs         
Започните разговор са оператером