EPN - ЕВРОПСКА МРЕЖА ПЕРМАНЕНТНИХ СТАНИЦА

EPN  (EUREF  Permanent  GNSS  Network)  је  део  IAG  (International  Association  of Geodesy)  за  дефинисање  референтног  оквира  Европе. Основни задатак и циљ ове организације је дефинисање и одржавање референтног Система  ETRS89  са својим производима, референтним оквирима.  EPN  је организација одговорна за реализацију референтних оквира на територији Европе. Примарни цилј многих активности у оквиру EPN-а је да обезбеди хомогеност координата у целој Европи. Такође, у оквиру различитих пројеката EuroGeographics-а и INSPIRE-а, хомогеност координата је главни проблем због рапидног увећања количине GIS података и неопходности њихове интероперабилности и размене између европских држава.

Европска перманентна мрежа (EPN) представља референтну научно-истраживачку основу састављену од 266 контуинуално оперативних GNSS станица за праћење, чије се прецизне координате срачунате на недељном нивоу, користе од стране EUREF поткомисије Међународне геодетске асоцијације (IAG) за потребе реализације и одржавања европског терестричког референтног система, ETRS89. Институционално подржан од EuroGeographics и одобрен од Европске уније као саставни део INSPIRE директиве, овај референтни систем представља окосницу за све географске, геодетске и геодинамичке пројекте  који  се  реализују  на  територији  Европе,  како  на националном, тако и на међународном нивоу. Сви доприноси EPN мрежи су на добровољној основи, при чему је у сам пројекат GNSS глобализације укључено више од 100 европских агенција, института и универзитета, па је висока поузданост такве мреже заснована на редундантности и униформним правилима, које гарантују квалитет како сирових ГПС података, тако и резултујућих позиција базних станица. Поред своје кључне улоге у дефинисању ETRS89 геодетског датума, подаци из EPN мреже се такође употребљавају за широк дијапазон научних апликација као што су мониторинг деформација површинских слојева Земљине коре, праћење и моделирање нивоа светских мора и океана, предикција

 
Започните разговор са оператером