EUPOS

Опште информације о пројекту EUPOS

Програм EUPOS је започет у марту месецу 2002. године, иницијативном радионицом/конференцијом, коју је организовало Одељење за урбани развој Сената у Берлину, уз подршку Европске академије за урбана окружења (EA.UE) у Берлину, Немачка. Учесници берлинске радионице су донели одлуку да формирају финансијски/управни одбор, чији чланови би били представници земаља које су заинтересоване за успостављање мултифункционалног система DGNSS референтних станица. Од тада је одржано осамнаест конференција управног одбора EUPOS-а, које су биле посвећене разматрању практичних аспеката успостављања мултифункционалне мреже референтних GNSS станица у земљама Централне и Источне Европе, проблема стандарда, организације Пројекта и финансијске подршке за реализацију Пројекта. Према стању у мају месецу 2012. године, у Пројекту EUPOS учествују следеће земље: Босна и Херцеговина, Бугарска, Чешка Република, Естонија, Грузија, Мађарска, Казакстан, Латвија, Литванија, Накедонија (БЈРМ), Молдавија, Црна Гора, Пољска, Румунија, Руска Федерација, Србија, Словачка, Украјина и Немачка управа за земљиште из Берлина, као председавајући. Словенија има статус посматрача. Број земаља у последње време расте: нове земље, чак и Западно-азијске, намеравају да успоставе мрежу EUPOS. На последњим конференцијама Међународног управног одбора, Азербејџан разматра усвајање EUPOS стандарда и приступ у чланство. На основу тога, број планираних EUPOS станица значајно расте.

Европски систем за утврђивање положаја EUPOS је истовремено међународна иницијатива и пројекат на успостављању и пружању основне инфраструктуре, нарочито за позиционирање и навигацију у Централној и Источној Европи (CIE), који се реализује помоћу земаљских мултифункционалних система DGNSS референтних станица и сервиса у земљама учесницама, при чему се користе усвојени униформни стандарди. EUPOS земаљски систем за појачавање GNSS сигнала ће покрити око 25 % територије Европске уније и преко 60 % територије читаве Европе. Узимајући у обзир и европски део територије Русије на коме ће бити успостављена ова инфраструктура, EUPOS ће бити реализован на територији од око 10 милиона квадратних километара.

 

Планиране и постојеће EUPOS станице у западном делу Европе

Дана 12. новебра 2003. године, представници Међународног управног одбора EUPOS-а су одржали консултације у Бриселу са Заједничким подухватом Галилео и Канцеларијом за сарадњу EuropeAid Европске комисије. Циљеви консултације су обухватали информисање ЕК у вези са Пројектом EUPOS, његовом организацијом, стандардима и сервисима, везама са европским пројектом Галилео и очекиваним користима за све земље учеснице. Назначени су позитивни аспекти у смислу кратког рока (2,5 – 3 године) реализације Пројекта, чињеница да Пројекат обухвата значајан део територије Европе и чињеница да су већ доступне организационе структуре пројекта. Као негативни, назначени су високи трошкови пројекта и чињеница да немају све земље учеснице у Пројекту могућност да затраже финансијску подршку из неког ЕУ програма. Препоручено је да се укупни трошкови Пројекта умање (превасходно смањивањем броја планираних станица) и дат је савет да би се могао направити покушај потраживања финансијске подршке из различитих програма ЕУ: ERDF – за државе чланице ЕУ, ISPA – за земље кандидате за приступање ЕУ; CARDS – за земље Балкана; TACIS – за Руску Федерацију.

EUPOS обезбеђује податке DGNSS корекција за позиционирање у реалном времену и навигацију, као и податке GNSS опсервација за утврђивање положаја у накнадној обради. EUPOS има могућности да подржи прецизно позиционирање и навигацију уз високу тачност (метарску, дециметарску, центиметарску у реалном времену и центиметарску и испод центиметра у накнадној обради), уз гарантовану доступност и квалитет. EUPOS не зависи од решења приватних компанија и користи само међународне стандарде и отворене стандарде.

Напредак реализације система EUPOS се разликује по земљама чланицама, имајући у виду да у великој мери зависи од доступних финансијских средстава. Број планираних и тренутно активних EUPOS станица у појединим земљама се може видети на интернет страницама појединих земаља.

Пројекат EUPOS је представљен на више регионалних радионица и међународних састанака експерата о коришћењу и применама GNSS-а, које је организовала Канцеларија за активности свемирских истраживања Уједињених нација (UNOOSA) од 2001. године кроз заједничко спонзорством са Владом САД-а. На међународним радионицама је разматрана имплементација пројектних предлога са низа GNSS састанака, у светлу дефинисања приоритета пројеката којима ће UNOOSA пружити подршку. EUPOS је идентификован као један од приоритетних пројеката који су понуђени. UNOOSA је са задовољством нагласила да би EUPOS био прва земаљска GNSS инфраструктура на регионалном нивоу и да EUPOS значајно унапређује обим коришћења и примене GNSS-а, као и његове научне, друштвене и економске користи. Такође је назначено да би EUPOS представљао добар модел за друге регионе при развоју њихове GNSS инфраструктуре.

 

Организација и управљање

Управљање пројектом EUPOS је у надлежности:

  • Међународног управног одбора EUPOS-а (ISC)

  • Националних сервисних центара EUPOS-а (NSC)

Међународни управни одбор EUPOS са својом канцеларијом (ISCO, Берлин) је успостављен на првој Радионици одржаној у Берлину, марта месеца 2002. године. Основни задаци ISC-а су: координација акција пројекта и управљање, споразуми са Националним сервисним центрима (NSC) и произвођачима, дистрибуција информација, организација EUPOS радионица и симпозијума, давање одговора на техничка питања и стандардизација, организовање и координација тестирања софтвера и хардвера и подршка земљама у обуци техничког особља. EUPOS ISC има право да иницира блиску сарадњу између EUPOS-а и других организација.

Национални сервисни центри EUPOS-а (NSC) се оснивају у свакој земљи EUPOS-а. Они се баве пословима планирања, успостављања и одржавања националне EUPOS мреже. Поред ових активности, најбитнији задаци EUPOS сервисних центара обухватају: контакт са Међународним управним одбором EUPOS-а и његовом канцеларијом, координација интереса и активности националних институција и других владиних тела, провера интегритета мреже, тестирање софтвера и хардвера у договору са Међународним управним одбором EUPOS-а и сопственим интересима, пружање адекватних информација за кориснике о статусу мреже, организовање курсева образовања и обуке за техничко особље и кориснике, пренос међународних трендова у развоју и допринос развоју EUPOS-а.

Национални сервисни центри EUPOS-а ће поседовати адекватне комуникационе везе са EUPOS референтним станицама и неопходне рачунарске капацитете и опрему. Потребно је да им на располагању буде високо квалификована, компетентна и мотивисана радна снага.

 

EUPOS радне групе

EUPOS Радна група за техничку сарадњу са индустријом (TCI).

Имајући у виду да постојећи међународни технички стандарди за DGNSS не испуњавају све захтеве EUPOS заједнице, ISC је испратио захтеве међународне индустрије GNSS опреме и организовао успостављање EUPOS радне групе за Техничку сарадњу са индустријом (TCI). EUPOS је такође 2006. године постао члан Радио-техничке комисије за поморске услуге (RTCM) и учествује у Посебном комитету 104 (RTCM SC 104), који дефинише смернице у области DGNSS-а у реалном времену.

TCI има задатак да обезбеди размену информација између индустрије и EUPOS провајдера, у циљу подстицања равномерног развоја и успостављања националних система EUPOS референтних станица на договорен начин. TCI разматра техничка унапређења као и корисничке захтеве и обавља своје активности под надзором ISC-а.

EUPOS Радна група за квалитет система, интегритет и праћење сметњи (SQII)

Даље, ISC је 2006. године основао EUPOS Радну групу за квалитет система, интегритет и праћење сметњи (SQII). Радна група SQII је одговорна за обезбеђивање високог степена квалитета рада и сервиса EUPOS-а на међународном нивоу, дефинисање техничких смерница за квалитет и стандарда и надзор над њиховом применом у националним EUPOS сегментима, као и документовање конфигурација и статуса мреже и станица. На основу препорука Акционог тима за GNSS при УН, SQII пружа подршку развоју методологије и софтвера за ефикасно праћење квалитета, сметњи и интегритета. Као и TCI, SQII о резултатима свог рада подноси извештаје ISC-у.

Сарадња са другим организацијама

У циљу проширивања активности EUPOS-а изван техничке реализације, у октобру 2006. године је лансиран пројекат EUPOS – Међурегионална сарадња (EUPOSIRC), који је усвојен као операција у оквиру Програма INTERREG IIIC европске уније. Основни циљеви ове операције јесу идентификација, презентација и лансирање могућности и користи од употребе и примене GNSS технологије у области регионалног развоја, на успостављању дугорочне прекограничне сарадње између експерата на пољу GNSS-а и геоинформација са једне стране и регионалних експерата за политику и интересних група са друге.

EUPOS сарађује са EUREF-ом, а посматрачи из EUPOS ISC-а и EUREF Техничке радне групе размењују учешће на конференцијама и састанцима.

EUPOS учествује у раду ICG-а (Међународног комитета за глобалне сателитске системе за навигацију) као Придружени члан. Представници ISC-а присуствују свим међународним конференцијама ICG-а.

EUPOS и EGNOS сарађују: EGNOS је постао основни алат за прецизније позиционирање од самог GPS-а. Његова примена у разним активностима позиционирања доживљава све већу распрострањеност. Иако покрива већи део територије Европе, EGNOS има нека ограничења у вези са покривеношћу делова земаља Источне Европе.

Земаљски систем за појачавање сигнала EUPOS је постао основни алат за геодетске намене, катастар и премер у земљама Источне Европе. EUPOS је мрежа која расте, али која премошћава поједине „беле тачке“ у областима са ограниченом покривеношћу GSM сигналом.

Неке опште карактеристике EUPOS стандарда

• Раздаљина између станица ће износити око 70 км, у зависности од топографије. У густо насељеним подручјима може бити неопходна и већа густина. Постојећи системи референтних станица (нпр. EUREF, IGS) би требало да буду повезани или укључени.

• Координате станица ће бити утврђиване са високом прецизношћу у систему ETRS 89 као и у конвенционалним геодетским референтним системима повезивањем на EUREF тачке, као и на друге контролне мреже у земљама.

EUPOS данас користи сигнале Глобалног система за позиционирање NAVSTAR-GPS и Руског глобалног сателитског система за навигацију GLONASS као основне сигнале, али ће EUPOS у будућности као основни стандард користити сигнал Галилео система чим овај постане доступан, док ће се NAVSTAR-GPS и GLONASS тада користити као опциони, додатни сигнали.

• Редовно коришћење рефеерентних станица из суседних земаља у пограничним зонама ће се узети у обзир. Референтне станице ће бити међусобно умрежене, па чак и прекогранично.

• Све земље учеснице ће се придржавати униформних стандарда и/или ће развијати своје мултифункционалне системе тако да буду у потпуности компатибилни са будућим европским системом ГАЛИЛЕО.

• У понуди ће бити више нивоа сервиса RTK и накнадне обраде за геодетско позиционирање и копнену, ваздушну и поморску навигацију. Мултифункционални перманентни DGNSS сервис EUPOS ће одржавати следеће под-сервисе:

  • EUPOS DGNSS за DGNSS примене у реалном времену или за накнадну обраду кроз кодна и кодно-фазна мерења са тачношћу од метра или бољом;

  • EUPOS RTK за DGNSS примене у реалном времену мерењем ноћесе фазе са центиметарском тачношћу;

  • EUPOS Геодетиц за DGNSS примене фазним мерењима у статичком или кинематичком режиму са центиметарском или бољом тачношћу.

• Управљање квалитетом ће гарантовати минимални ниво од 99 % сигурности пружања услуга и интегритет EUPOS система. Кварови аутоматски активирају план аларма, који окида одговарајуће корективне мере. У зависности од потреба, везе за пренос података, рачунари, трансмитери итд. се пребацују и привремено се користе друге референтне станице као примарне референтне станице за добијање корекција.

Више детаља о пројекту EUPOS се може наћи на wеб страници: www.eupos.org

Информације о статусу успостављања референтних мрежа у појединим европским земљама можете наћи на следећим интернет страницама:

Хрватска: CROPOS www.dgu.hr
Чешка Република: CZEPOS czepos.cuzk.cz
Естонија: ESTPOS eupos.vgtu.lt
Немачка: SAPOS/EUPOS www.sapos.de
Мађарска: SGPNET www.gpsnet.hu
Летонија: LATPOS www.latpos.lgia.gov.lv
Пољска: ASG-EUPOS www.asgeupos.pl
Румунија: ROMPOS www.ancpi.ro
Србија: AGROS www.rgz.gov.rs
Словачка: SKPOS www.skpos.gku.sk
Словенија: SIGNAL www.gu-signal.si
Започните разговор са оператером