ЦЕНТАР ЗА УПРАВЉАЊЕ ГЕОПРОСТОРНИМ ПОДАЦИМА
/content/Vesti/2021/09/Darko V.2.png

Дарко Вучетић, дипл. инж. геод.

Начелник Центра за управљање геопросторним подацима

Контакт информације
телефон
е-пошта                                        cugp@rgz.gov.rs
Организационе јединице Центра:

1) Одсек за развој производа и услуга;

2) Одсек за аналитику;

3) Одсек за методологију и пословне процесе;

4) Одсек за Националну инфраструктуру геопросторних података.

 • Група за сарадњу и технички развој НИГП-а;
 • Група за стандардизацију и правни оквир НИГП-а.

 

У Центру се обављају послови:
 • прикупљања информација о геопросторним подацима и услугама везаним за геопросторне податке на
  националном и међународном нивоу;
 • управљање коришћењем геопросторних података и услуга за потребе свих релевантних актера на тржишту;
 • учешће у предлагању развоја и имплемантацији нових информационих технологија, производа и методологија рада;
 • анализа тенденција у земљи и свету везаним за геопросторне податке са циљем правовременог предлагања и имплементирања новина у пословање Завода;
 • управљања и развоја Националне инфраструктуре геопросторних података (НИГП), обезбеђивања институционалног и техничког оквира за успостављање НИГП-а кроз деловање у радним групама;
 • предлагања модела финансирања и споразумевања између учесника, као и начина размене података, предлагања и имплементирања стандарда и других техничких правила из области ИКТ и геоинформација (ISO, OGC, INSPIRE, W3C и други);
 • анализа гео-тржишта;
 • комуникација и сарадња са ужим унутрашњим јединицама Завода, заинтересованим странама на тржишту (државна управа, јавни сектор, приватни сектор) и релевантним међународним организацијама, образовним и развојним институцијама;
 • израда методолошких упутстава.
Започните разговор са оператером