ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И КОНТРОЛУ
finasije_kontrola.jpg

Славољуб Игић, дипл. економиста

Начелник Одељења за финансије и контролу

Контакт информације
телефон
+381 11 715 27 08
е-пошта
Организационе јединице одељења:
 • Одсек за рачуноводство, припрему буџета и извештавање;
 • Одсек за обрачун плата, других примања и извршење расхода;
 • Група за интерну финансијску контролу.

 

У Одељењу се обављају послови:
 • припреме буџета за раздео Републичког геодетског завода;
 • финансијског планирања и извршења буџета;
 • извршења расхода преко трезора;
 • састављања предрачуна прихода и расхода Завода;
 • израда периодичних извештаја о извршењу расхода буџета;
 • сачињавање, исплата и контрола рачуноводствених исправа као и њихово књижење;
 • надзора финансијско-материјалног пословања унутрашњих јединица у седишту и ван седишта Завода;
 • израде финансијских планова и праћење њихове реализације;
 • вођење евиденције основних средстава;
 • обрачун амортизације и ревалоризације основних средстава Завода;
 • обрачуна зарада и других личних примања запослених;
 • извршење расхода пословања Завода;
 • благовремене наплате прихода даном реализације;
 • израде статистичких и пореских и других извештаја о исплатама плата и других примања запослених и др.