ПРЕГЛЕД РАДА СКН СЛУЖБИ ПО ВРЕМЕНУ ПОТРЕБНОМ ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ТРАНСАКЦИЈЕ ВЛАСНИШТВА НА НЕПОКРЕТНОСТИМА

Републички геодетски завод за потребе достизања приоритетних циљева из Акционог плана за спровођење програма Владе Републике Србије и унапређења положаја Србије на листи Светске банке „Doing Business“, утврдио је методолигију праћења времена потребног за провођење трансакције власништва на непокретностима

У сарадњи са консултантом Светске банке, Сектор за катастар непокретности у поступку контроле и праћења решавања управних предмета у службама за катастар непокретности, квартално врши анализу података о просечном броју дана потребних за провођење трансакције власништва на непокретностима.

Резултати ове анализе директно утичу на испуњавање приоритетних циљева из Акционог плана за спровођење програма Владе Републике Србије и представљају један од индикатора за рангирање Републике Србије на листи Светске банке „Doing Business“. На основу података о предметима који се воде у писарници прате се остварени резултати рада за текућу годину. За коначни резултат о времену потребном за провођење трансакције власништва на непокретности користи се последњи квартал у текућој години, док се међурезултати остварени током прва три квартала користе за поређење рада организационих јединица Републичког геодетског завода: служби, одсека и група.

Критеријум за статистичку обраду података је број дана од завођења (отварања) предмета до доношења одлуке, односно број дана од последње допуне предмета (уређивања) до доношења одлуке за сваки појединачни управни предмет (упис промене власништва на објекту, делу објекта или парцели), који је евидентиран у текућој години.

Ови резултати треба да укажу на службе, одсеке и групе, које морају да предузму мере и активности за унапређење свог пословања бољом организацијом рада и већим ангажовањем запослених. Успостављањем ДМС система у свим организационим јединицама Републичког геодетског завода, овај резултат биће коришћен и за израду композитног индекса оцене рада организационих јединица и мерење перформанси рада, односно оптерећења запослених.

Датотеке за преузимање
Започните разговор са оператером