ДИГИТАЛНИ МОДЕЛ ТЕРЕНА (ДМТ)

Дигитални модел терена (ДМТ) је математички дефинисана континуална површ у дигиталном облику која у довољној мери представља терен. ДМТ представља стандардан начин за представљање површи терена у дигиталном облику и пружања информација о висини терена. 

 
DMTslika1.jpg

DMTslika2.jpg

Дигитални модел терена се може веома једноставно интегрисати са осталим просторним подацима у CAD или ГИС окружењу што омогућава његову широку примену. Изузетно је користан код свих врста просторних анализа и код израде и реализације пројеката изградње различитих објеката на површи терена (анализе догледања, 3Д визуелизација, процена ерозије, процена земљаних радова, рачунање кубатура и др.).

ДМТ којим располаже РГЗ израђује се на основу података аерофотограметријског и LiDAR снимања. ДМТ израђен на основу података аерофотограметријског снимања представљен је висинским тачкама одређеним на позицијама унапред задатог грида и преломним линијама које карактеришу висинску структуру површи од интереса и у којима долази до промена у конфигурацији ове површи. На основу података аерофотограмтријског снимања из епохе 2011-2013 ажурира се ДМТ добијен на основу података аерофотограмтријског снимања 2007-2010.

Издавање дигиталног модела терена регулисано је у складу с правилником којим се уређује висина таксе за услуге које пружа Републички геодетски завод.

Започните разговор са оператером