ОСНОВНА ДРЖАВНА КАРТА

Основна државна карта је крупноразмерна топографска карта која се користи за потребе: просторног планирања, идејног планирања и пројектовања инфраструктурних објеката, вођења статистике, израде информационих система и сл.

За територију Републике Србије израђено је у периоду 1948–2002. година 5848 аналогних листова Основне државне карте у размери 1 : 5 000 од укупно 13 943, што је приближно 42%. На Слици 1. приказана је евиденција израђених листова ОДК у аналогном облику, чији је један лист као пример приказан на Слици 2.

/content/Datoteke/topografski proizvodi/Slika 1.jpgСлика 1.

 

/content/Datoteke/topografski proizvodi/Slika 2.jpgСлика 2.

Републички геодетски завод (у даљем тексту: РГЗ) према члану 154. Закона о државном премеру и катастру („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 18/10, 65/13 и 15/15 – одлука УС) и члану 195. Правилника о топографском премеру и топографско-картографским производима („Службени гласник РС”, број 7/15) на основу података Основног топографског модела (у даљем тексту: ОТМ) израђује основну државну карту у размерама 1 : 5 000 и 1 : 10 000. Пример листа ОДК у дигиталном облику дат је на Слици 3.

5-100-E13-N15.jpgСлика 3.

Основни топографски модел представља базу података о простору, прикупљених у векторском облику и обухвата следеће теме утврђене у складу са директивом INSPIRE: објекте, саобраћајну мрежу, хидрографију, земљишни покривач, рељеф и водове. На основу тих података, дигиталног модела терена (ДМТ) и података из других подсистема геодетско-катастарског информационог система (ГКИС) за тематске целине геодетска основа, заштићена подручја, Регистар државне границе, Регистар просторних јединица, географска и друга имена израђуе се Основна државна карта у UTM пројекцији, у сладу са Картографским кључем. 

Ови подаци представљају основу за примену начела отворених података у свим развијеним земљама и део су успостављања и сталног унапређења НИГП-а.

У оквиру донаторског пројекта Владе Јапана у РГЗ-у реализован је пројекат „Развој капацитета за израду дигиталне основне државне карте у Републици Србији”. За време трајања пројекта од 2009. до 2012. године извршена је набавка хардвера и софтвера и спроведен је програм техничке обуке током које су службеници РГЗ-а оспособљени за израду основне државне карте у складу са потребама корисника и савременим технологијама.

Нова Основна државна карта у размери 1 : 5 000 израђује се у дигиталном облику по потреби и тренутно је израђена за подручје Јагодине (8 листова), Бора (32 листа) и Палића (33 листа), што је приказано на Слици 4. Подаци се могу видети на геопорталу Републичког геодетског завода – https://a3.geosrbija.rs/.

Slika-za-sajt---ODK5.jpgСлика 4.

Један од стратешких циљева Републичког геодетског завода је унапређење квалитета топографско-картографске базе података. 
Планирано је да се у скорије време изради Основна државна карта у размери 1 : 5 000 за градска подручја Коридора 10 – Источно крило.

Датотеке за преузимање
Започните разговор са оператером