ТОПОГРАФСКЕ КАРТЕ

Топографске карте се израђују на основу топографског премера и садрже велики број информација. Користе се у разним природним, друштвеним и техничким делатностима, у привреди, планирању, пројектовању, урбанизму, саобраћају, хидрологији, метеорологији, климатологији, као топографска основа за откривање, истраживање и лоцирање других тематских појава и стања у простору.

Републички геодетски завод (у даљем тексту: РГЗ) према члану 154. Закона о државном премеру и катастру („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 18/10, 65/13 и 15/15 – одлука УС) и члану 195. Правилника о топографском премеру и топографско-картографским производима („Службени гласник РС”, број 7/15) на основу података Основног топографског модела (у даљем тексту: ОТМ) израђује топографске карте у размерама 1 : 20 000, 1 : 50 000, 1 : 100 000 и 1 : 250 000. Пример листа Топографске карте у размери 1 : 20 000 у дигиталном облику дат је на Слици 1.
 

20-2-E7-N5.jpgСлика 1.

Основни топографски модел представља базу података о простору, прикупљених у векторском облику и обухвата следеће теме утврђене у складу са директивом INSPIRE: објекте, саобраћајну мрежу, хидрографију, земљишни покривач, рељеф и водове. На основу тих података, дигиталног модела терена (ДМТ) и података из других подсистема геодетско-катастарског информационог система (ГКИС) за тематске целине геодетска основа, заштићена подручја, Регистар државне границе, Регистар просторних јединица, географска и друга имена израђују се топографске карте у UTM пројекцији, у сладу са Картографским кључем. Ови подаци представљају основу за примену начела отворених података у свим развијеним земљама и део су успостављања и сталног унапређења НИГП-а.

Републички геодетски завод је у сарадњи са француским конзорцијумом „IGN France International” и „EADS Astrium” у периоду од 2010. до 2013. године имплементирао IGIS (Integrated GeoInformation Solution) програм преко пројекта „Национална инфраструктура просторних података и центар за даљинску детекцију за Републику Србију”. Циљ програма био је да унапреди и ојача национални капацитети за прикупљање и примену геоинформација. У оквиру IGIS програма спроведен је програм обуке за прикупљање 3D векторских топографских података, који се структуирају у топографску базу на основу које се израђују топографске карте.

Топографске карте у размери 1 : 20 000 израђују се за цело подручје Републике Србије. Закључно са јуном 2016. израђено је укупно 98 листова топографске карте у размери 1 : 20 000 за подручје југоисточне Србије или приближно 10,5% од свих листова на територији Републике Србије, од чега је за 54 листова урађена теренска дешифрација и верификација, што је приказано на Слици 2. Подаци се могу видети на Дигиталној платформи Националне инфраструктуре геопросторних података ОВДЕ.
 

Slika-za-sajt---TK20---KONACNA.jpgСлика 2.

Један од стратешких циљева Републичког геодетског завода је унапређење квалитета топографско-картографске базе података.
Циљеви РГЗ-а до 2020. године су да:

  1. формира ОТМ и картографску базу за размеру 1 : 20 000 за 30% територије Републике Србије;
  2. формира картографску базу за размеру 1 : 250 000 за целокупну територију Републике Србије;
  3. податке ОТМ-а уреди тако да се могу користити у складу са начелом отворених података;
  4. формира картографску основу за карте посебне намене (физичко-географске, историјске и сл.).

Тренутно је у фази израде топографска карта у размери 1 : 250 000 за целокупну територију Републике Србије на основу података картографске базе у размери 1 : 250 000.

Датотеке за преузимање
Започните разговор са оператером