ЧЕСТА ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

Како се може поднети захтев?
Захтев се може поднети лично, на писарници РГЗ-а, путем редовне поште, путем електронске поште на адресу електронске поште Сектора геодетских послова gp@rgz.gov.rs.

Шта треба да садржи захтев?
Обавезан садржај захтева: врста траженог податка (дигитални ортофото, дигитални модел терена, ...), граница предметног подручја (пожељно у дигиталном формату) или број катастарске парцеле и назив катастарске општине, сврха издавања тражених података и  контакт инфорамције подносиоца захтева.

Како се  врши обрачун таксе за услугу издавања података?
Обрачун висине таксе за услугу издавања података  врши се сразмерно јединици мере (сат, километар квадратни, дециметарски квадрат и сл.), с тим да укупно обрачуната такса не може бити мања од прописане таксе за јединицу мере.

Како се  могу преузети подаци?
Подаци се могу преузети лично у седишту Републичког геодетског завода, Булевар војводе Мишића 39, Београд, уз достављање доказа о уплати обрачунате висине таксе за услуге које пружа Републички геодетски завод и доказ о уплате републичке административне таксе по захтеву (све оригинали). Уколико је неопходно испоручити већу количину дигиталних података (преко 20 ГБ меморијског капацитета) неопходно је да подносилац захтева достави екстерни хард диск на ком ће се подаци припремити за издавање.

У зависности од количине и врсте података, подаци се могу испоручити подносиоцу захтева и путем редовне поште (ЈП „Пошта Србије”) где подносилац захтева треба прво да достави доказ о уплати обрачунате висине таксе за услуге које пружа Републички геодетски завод и доказ о уплати републичке административне таксе по захтеву.

Које су цене за издавање топографско-картографских производа?
Цене су дефинисане Тарифама такси за пружање услуга која је саставни део Правилника о висини таксе за пружање услуга Републичког геодетског завода којем се може приступити пратећи линк: http://www.rgz.gov.rs/template1a.asp?PageName=zakonski_propisi&MenuID=0020030&LanguageID=1

Висина таксе из Тарифе такси за пружање услуга усклађује се годишње са индексом потрошачких цена у Републици Србији према подацима републичког органа надлежног за послове статистике у претходних 12 месеци, при чему се заокруживање висине таксе врши до на динар.

Започните разговор са оператером