ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Плански документи у Републици Србији деле се на просторне и урбанистичке планове. Законом о планирању и изградњи из 2009. године су одређене четири врсте просторних планова:

 • Просторни план Републике Србије (ППРС)
 • Регионални просторни план (РПП)
 • Просторни план подручја посебне намене (ППППН)
 • Просторни план јединице локалне самоуправе (ППЈЛС)

Урбанистички планови су:

 • Генерални урбанистички план (ГУП)
 • План генералне регулације (ПГР)
 • План детаљне регулације (ПДР).

Централни регистар планских докумената одређен је чланом 43. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009 - испр, 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и Правилником о садржини и начину вођења и одржавања Централног регистра планских докумената, Информационог система о стању у простору и локалног информационог система и дигиталном формату достављања планских докумената („Службени гласник РС”, број 33/2015).

Плански документи у Централном регистру воде се у четири фазе планског процеса и то:

 • у припреми (план за који је донета одлука или за који је рани јавни увид у току)
 • у изради (израда нацрта плана у току, или је јавни увид у току, или је завршен јавни увид, а просторни план још увек није усвојен)
 • важећи (усвојен план на снази до истека планског хоризонта)
 • неважећи (план који је стављен ван снаге или коме је истекао плански хоризонт).

Принцип партиципације учесника у процесу просторног и урбанистичког планирања је обезбеђен јавним увидом који је предвиђен Законом о планирању и изградњи. Јавни увид се од децембра 2014. године одвија у две фазе и то пре израде нацрта планског документа као рани јавни увид у трајању од 15 дана и јавни увид у нацрт планског документа у трајању од 30 дана. У овом периоду сви заинтересовани грађани, институције, предузећа, организације и остали учесници могу дати примедбе, а у Централном регистру планских докумената ће бити постављена иформација о јавним увидима у планске документе.

Принцип одрживог развоја подразумева равнотежу између економске, социјалне и еколошке компоненте у планирању простора и насеља. Стратешка процена утицаја планског документа на животну средину је обавезна за сваки плански документ и саставни је део Централног регистра.

Спровођење планских докумената се остварује директно или индиректно. Плански документи који се спроводе директно су урбанистички планови, просторни планови општина и градова у подручју ван насеља за која се ради урбанистички план и просторни планови подручја посебне намене, они су основ за издавање локацијских услова потребних за издавање грађевинске дозволе. Просторни план Републике Србије и регионални просторни план се не спроводе директно, стратешког су карактера и плански документи који се спроводе директно треба да буду усклађени са њима. За просторне планове који се не спроводе директно се израђују програми имплементације који су саставни део Централног регистра планских докумената, као и извештаји о остваривању тих просторних планова и о стању у простору.

Започните разговор са оператером