РЕГИСТАР ПРОСТОРНИХ ЈЕДИНИЦА

Према Закону о регистру просторних јединица (''Службени гласник СРС'' 19/89, ''Службени гласник РС'' 53/93, 67/93, 48/94) регистар просторних јединица је уређена аутоматизована евиденција просторних јединица коју води Републички завод за статистику, Републички геодетски завод задужен је за границе.

Просторне јединице које се воде у регистру просторних јеидница су: република, аутономна покрајина, управни округ, град Београд, град, катастарски срез, општина, катастарска општина, насељено место, месна заједница, статистички круг, пописни круг. Основни подаци за сваку просторну јединицу су: врста просторне јединице, назив, матични број/шифра, подаци о просторној јединици са којом се повезује и просторни подаци (границе).

Подаци регистра просторних јединица су јавни. Подаци регистра просторних јединица користе се за потребе евидентирања, прикупљања и обраде статистичких и других података. Они су основа за процес пописивања становништва.

У току је припрема новог закона о регистру просторних јединица.

     

 

                      

                                               

Започните разговор са оператером