ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР

Инспекцијски надзор је надзор над радом геодетских организација и правних субјеката који се баве издавањем картографских публикација.

Републички геодетски завод врши инспекцијски надзор преко инспектора (члан 176. ст. 1. и 2. Закона о државном премеру и катастру ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 - УС и 96/15)).

Надлежности, овлашћења и дужности инспектора прописане су одредбама чл. 176-178. Закона о државном премеру и катастру ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 - УС и 96/15) и одредбама Закона о инспекцијском надзору ("Службени гласник РС", бр. 36/2015).

 

Права и обавезе привредних субјеката у редовном инспекцијском надзору
План инспекцијског надзора над радом геодетских организација
Годишњи извештај о инспекцијском надзору над радом геодетских организација
Прописи, мишљења и извештаји надзора над радом геодетских организација
Закони, правилници и акта
Кодекс понашања и етике инспектора
Закон о републичким и административним таксама
Закон о државном премеру и катастру
Закон о издавању публикација
Закон о ауторском и сродним правима
Закон о инспекцијском надзору
Правилник о издавању картографских публикација (36/11)
Правилник о издавању картографских публикација (38/2018)
Акт о примени прописа
 
Датотеке за преузимање
Започните разговор са оператером