ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗДАВАЊЕ

Лице геодетске струке подноси Заводу:

  1. Захтев за издавање геодетске лиценце на Обрасцу ЗЛ-2 (Прилог 5);
  2. Доказ о стручној спреми – оригинал или оверена фотокопија;
  3. Уверење о положеном државном стручном испиту – оригинал или оверена фотокопија;
  4. Фотокопију радне књижице – оверена фотокопија;
  5. Потврда послодавца којом се доказује радно искуство у геодетској струци, на којим пословима је лице радило, са којом стручном спремом  и у ком периоду;
  6. Штампани податак из читача електронске личне карте, односно фотокопију личне карте за коју није могуће одштампати податке користећи читач личних карата;
  7. Доказ о извршеној уплати: републичке административне таксе и таксе за издавање лиценци и легитимација у складу са тарифним бројем 42. Правилника о изменама Правилника о висини таксе за пружање услуга Републичког геодетског завода (''Сл.гласник РС'' бр.48/17).
     
ОБРАСЦИ
ТАКСА ЗА ИЗДАВАЊЕ ГЕОДЕТСКЕ ЛИЦЕНЦЕ

/content/Vesti/2020/09 Септембар/taksa3 copy.png

РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА

/content/Uplatnice/budzet04062019.png

ТАКСА ЗА ГЕОДЕТСКУ ЛИЦЕНЦУ ПРВОГ РЕДА И ПЕЧАТ, ЗА ЛИЦА КОЈИМА ЈЕ ПРЕТХОДНО ИЗДАТА ГЕОДЕТСКА ЛИЦЕНЦА ДРУГОГ РЕДА

/content/Vesti/2020/12 Децембар/taksa3 copy (1).png

Започните разговор са оператером