ИЗВОД ИЗ ЗАКОНА О РЕПУБЛИЧКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА
 - ТАКСЕ ЗА СПИСЕ И РАДЊЕ У ОБЛАСТИ ПРЕМЕРА И КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ -

 

Датотеке за преузимање

 

Висина такси за најчешће тражене услуге Републичког геодетског завода

Број рачуна надлежне Службе за катастар непокретности за уплату такси можете пронаћи ОВДЕ.

Тарифни број 215б став 3:
  За издавање исправа, и то  
7) за уверење о поседовању непокретности на територији Републике Србије 350
8) за извештај о поседовању непокретности на територији Републике Србије, за више лица у оквиру једног захтева:  
(1) до 10 лица 350
(2) за свако следеће лице 30
Тарифни број 215б став 5:
  За провођење промена у бази података катастра непокретности, и то:  
1) За промену на земљишту насталу деобом парцеле:  
(1) за две парцеле новог стања 4.180
(2) за сваку следећу парцелу новог стања 1.570
2) За промену на земљишту насталу спајањем парцела:  
(1) за две парцеле старог стања 2.080
(2) за сваку следећу парцелу старог стања 840
3) За промену насталу:  
(1) изградњом објекта, са уписом имаоца права на објекту 5.740
(2) доградњом објекта, са уписом имаоца права на дограђеном делу објекта 5.740
(3) доградњом објекта, са уписом права на дограђеном делу у корист досадашњег имаоца права на објекту 2.610
4) За промену насталу изградњом гараже површине до 30 м², трафостанице волтаже 10/04 или 20/04 или помоћног објекта површине до 50 м², са уписом имаоца права 2.610
5) За упис посебног дела објекта, са уписом имаоца права:  
(1) за један посебан део објекта 4.690
(2) за сваки следећи посебан део објекта, у истом поступку 1.570
6) За упис објекта или посебног дела објекта, са уписом заједничке својине или сусвојине у корист брачних, односно ванбрачних супружника, као и са уписом права у корист особа са инвалидитетом 310
7) За упис гаражног места, са уписом имаоца права 2.080
8) За упис новоформираног посебног дела објекта насталог деобом или спајањем посебних делова објекта 2.080
9)

За промену насталу: уклањањем објекта или дела објекта

 
(1) уклањањем објекта 840
(2) уклањањем дела објекта 2080
(3) деобом објекта 2610
10) За промена начина коришћења земљишта, по парцели 2.080
11) За промену начина коришћења земљишта утврђену премеравањем, по делу парцеле 5.460
12) За промену имаоца права на непокретности:  
(1) на основу једне исправе 5.220
(2) за сваку следећу исправу којом се доказује правни континуитет у односу на уписаног имаоца права 1.570
13) За промену имаоца права на непокретности – упис заједничке својине или сусвојине у корист брачних, односно ванбрачних супружника, као и упис права у корист особа са инвалидитетом, по захтеву 310
14) За промену врсте права или облика својине на непокретности, по захтеву 3.130
15) За упис права својине већ уписаног држаоца, по захтеву 2.610
16) За упис хипотеке којом се обезбеђује потраживање у износу:  
(1) до 6.000.000,00 динара 21.890
(2) од 6.000.000,00 до 30.000.000,00 динара 54.720
(3) од 30.000.000,00 до 60.000.000,00 динара 109.430
(4) преко 60.000.000,00 динара 164.140
17) За упис стварних и личних службености 2.300
18) За упис уговорног права прече куповине, права откупа и права прекупа или права закупа, по исправи 3.610
19) За упис забележбе:  
(1) постојања уговора о доживотном издржавању 3.130
(2) које се односе на личност, по исправи 760
(3) које се односе на непокретности, по исправи 3.610
20) За брисање уписа:  
(1) хипотеке, по исправи 3.610
(2) стварних и личних службености, по исправи 710
(3) уговорног права прече куповине, права откупа и права прекупа и права закупа, по исправи 890
(4) забележбе, по исправи 890
21) За промену података о уписаном имаоцу права (за физичка лица: име и презиме, пребивалиште и адреса; за правна лица: назив и седиште), по захтеву 550
22) За промену података о уписаној хипотеци (поверилац, дужник, непокретност, рок отплате, каматна стопа, грејс период, валута), по хипотеци 2.850
23) За промену података о уписаном објекту, односно посебном делу објекта (намена, површина, структура), по објекту/посебном делу објекта 860
Тарифни број 215в:
  За издавање увеења и извештаја, из адресног регистра, и то:  
3) за списак улица, односно тргова, до десет улица/тргова 50
4) за списак улица, односно тргова са кућним бројевима, до десет кућних бројева 30
5) за геореференцирани преглед назива улица, односно тргова и кућних бројева у дигиталном облику, до десет кућних бројева 30
6) за геореференцирани преглед назива улица, односно тргова у дигиталном облику 50
Тарифни број 215м:
  За ангажовање стручњака Републичког геодетског завода, и то:  
1) За пројектовање, по сату 2.120
2) За техничку контролу пројекта, по сату 2.120
3) За стручни надзор над геодетским радовима у области премера и катастра (катастарски премер, комасациони премер и уређење земљишне територије комасацијом, топографски премер, гравиметријски премер), по сату 2.090
4) За преглед и пријем геодетских радова у области премера и катастра:  
(1) за катастарски премер, по хектару 490
(2) за комасациони премер и уређење земљишне територије комасацијом, по хектару 320
(3) за топографски премер, по хектару 420
(5) за стручну обуку из области премера и катастра, по сату 3.230
(6) за стручну обуку из области примене ГНСС технологије, по сату 3.770
(7) за консултантске услуге, по сату 1.420
(8) за израду програма геофизичких радова (област геомагнетизам, електромагнетизам и аерономија), по сату 1.420
(9) за техничку контролу програма геофизичких радова, по сату 2.120
(10) за преглед и надзор програма геофизичких радова, по сату 2.120
(11) за преглед и надзор радова у области државног геомагнетског премера, по сату 2.120
(12) за остале послове који се обављају на терену, по сату 910
(13) за остале послове који се обављају у канцеларији, по сату 360
Напомена:

Детаљније информације о висини такси можете пронаћи у Закону о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС”, бр. 113/17) или на линку ОВДЕ.

Израда Геодетског снимка израђених темеља, Елабората геодетских радова за објекат и Елабората геодетских радова за подземне инсталације у надлежности је геодетских организација. Списак лиценцираних геодетских организација можете пронаћи ОВДЕ, као и на огласној табли Служби за катастар непокретности.