ИЗВОД ИЗ ЗАКОНА О РЕПУБЛИЧКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА
 - ТАКСЕ ЗА СПИСЕ И РАДЊЕ У ОБЛАСТИ ПРЕМЕРА И КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ -

 

Датотеке за преузимање

 

Висина такси за најчешће тражене услуге Републичког геодетског завода

Број рачуна надлежне Службе за катастар непокретности за уплату такси можете пронаћи ОВДЕ.

 

Тарифни број 215б став 3:

 

За издавање исправа, и то

 

 

7) за уверење о поседовању непокретности на територији Републике Србије, за више лица у оквиру једног захтева:

 

 

(1) до десет лица

350

 

(2) за свако следеће лице

30

 

8) за извештај о поседовању непокретности на територији Републике Србије, за више лица у оквиру једног захтева:

 

 

(1) до десет лица

350

 

(2) за свако следеће лице

30

             

Тарифни број 215б став 5:

 

За провођење промена у бази података катастра непокретности, и то:

 

 

1) за промену на земљишту насталу деобом парцеле:

 

 

(1) за две парцеле новог стања

4.210

 

(2) за сваку следећу парцелу новог стања

1.580

 

2) за промену на земљишту насталу спајањем парцела:

 

 

(1) за две парцеле старог стања

2.090

 

(2) за сваку следећу парцелу старог стања

850

 

3) за промену насталу:

 

 

(1) изградњом објекта, са уписом имаоца права на објекту

5.770

 

(2) доградњом објекта, са уписом имаоца права на дограђеном делу објекта

5.770

 

(3) доградњом објекта, са уписом права на дограђеном делу у корист досадашњег имаоца права на објекту

2.630

 

4) за промену насталу изградњом гараже површине до 30 м² трафостанице волтаже 10/04 или 20/04 или помоћног објекта површине до 50 м², са уписом имаоца права 

2.630

 

5) за упис посебног дела објекта, са уписом имаоца права:

 

 

(1) за један посебан део објекта 

4.720

 

(2) за сваки следећи посебан део објекта, у истом поступку

1.580

 

6) за упис објекта или посебног дела објекта, са уписом сусвојине у корист брачних, односно ванбрачних супружника, као и са уписом права у корист особа са инвалидитетом

310

 

7) за упис гаражног места, са уписом имаоца права

2.090

 

8) за упис новоформираног посебног дела објекта насталог деобом или спајањем посебних делова објекта

2.090

 

9) за промену насталу:

 

 

(1) уклањањем објекта

850

 

(2) уклањањем дела објекта

2.090

 

(3) деобом објекта

2.630

 

10) за промену начина коришћења земљишта, по парцели

2.090

 

11) за промену начина коришћења земљишта утврђену премеравањем, по делу парцеле

5.490

 

12) за промену имаоца права на непокретности:

 

 

(1) на основу једне исправе

5.250

 

(2) за сваку следећу исправу којом се доказује правни континуитет у односу на уписаног имаоца права

1.580

 

13) за промену имаоца права на непокретности – упис сусвојине у корист брачних, односно ванбрачних супружника, као и упис права у корист особа са инвалидитетом, по захтеву

310

 

13а) за накнадни упис заједничке својине брачних, односно ванбрачних супружника на непокретности на којој је уписан само један од супружника – упис на основу изјаве оба супружника да се у конкретном случају ради о заједничкој својини – по захтеву

300

 

14) за промену врсте права или облика својине на непокретности, по захтеву

3.150

 

15) за упис права својине већ уписаног држаоца, по захтеву

2.630

 

16) за упис хипотеке којом се обезбеђује потраживање у износу:

 

 

(1) до 6.000.000,00 динара

22.020

 

(2) од 6.000.000,00 до 30.000.000,00 динара 

55.050

 

(3) од 30.000.000,00 до 60.000.000,00 динара

110.090

 

(4) преко 60.000.000,00 динара

165.120

 

17) упис стварних и личних службености

2.310

 

18) за упис уговорног права прече куповине, права откупа и права прекупа или права закупа, по исправи

3.630

 

19) за упис забележбе:

 

 

(1) постојања уговора о доживотном издржавању, по исправи

3.150

 

(2) које се односе на личност, по исправи

760

 

(3) које се односе на непокретности, по исправи

3.630

 

20) за брисање уписа:

 

 

(1) хипотеке, по исправи

3.630

 

(2) стварних и личних службености, по исправи

710

 

(3) уговорног права прече куповине, права откупа и права прекупа и права закупа, по исправи

900

 

(4) забележбе, по исправи

900

 

21) за промену података о уписаном имаоцу права (за физичка лица: име и презиме, пребивалиште и адреса; за правна лица: назив и седиште), по захтеву

550

 

22) за промену података о уписаној хипотеци (поверилац, дужник, непокретност, рок отплате, каматна стопа, грејс период, валута), по хипотеци

2.870

 

23) за промену података о уписаном објекту, односно посебном делу објекта (намена, површина, структура), по објекту/посебном делу објекта

870

Тарифни број 215в:

 

За издавање уверења и извештаја, из адресног регистра, и то:

 

 

3) за списак улица, односно тргова, до десет улица/тргова

50

 

4) за списак улица, односно тргова са кућним бројевима, до десет кућних бројева

30

 

5) за геореференцирани преглед назива улица, односно тргова и кућних бројева у дигиталном облику, до десет кућних бројева

30

 

6) за геореференцирани преглед назива улица, односно тргова у дигиталном облику, до десет улица/тргова

50

Тарифни број 215м:

 

За ангажовање стручњака Републичког геодетског завода, и то:

 

 

1) за пројектовање, по сату

2.130

 

2) за техничку контролу пројекта, по сату

2.130

 

3) за стручни надзор над геодетским радовима у области премера и катастра (катастарски премер, комасациони премер и уређење земљишне територије комасацијом, топографски премер, гравиметријски премер), по сату

2.100

 

4) за преглед и пријем геодетских радова у области премера и катастра:

 

 

(1) за катастарски премер, по хектару

490

 

(2) за комасациони премер и уређење земљишне територије комасацијом, по хектару

320

 

(3) за топографски премер, по хектару

420

 

5) за стручну обуку из области премера и катастра, по сату

3.250

 

6) за стручну обуку из области примене ГНСС технологије, по сату

3.790

 

7) за консултантске услуге, по сату

1.430

 

8) за израду програма геофизичких радова (област геомагнетизам, електромагнетизам и аерономија), по сату

1.430

 

9) за техничку контролу програма геофизичких радова, по сату

2.130

 

10) за преглед и надзор програма геофизичких радова, по сату

2.130

 

11) за преглед и надзор радова у области државног геомагнетског премера, по сату

2.130

 

12) за остале послове који се обављају на терену, по сату

920

 

13) за остале послове који се обављају у канцеларији, по сату

360

Напомена:

Детаљније информације о висини такси можете пронаћи у Закону о републичким административним таксама.

Израда Геодетског снимка израђених темеља, Елабората геодетских радова за објекат и Елабората геодетских радова за подземне инсталације у надлежности је геодетских организација. Списак лиценцираних геодетских организација можете пронаћи ОВДЕ, као и на огласној табли Служби за катастар непокретности.

Започните разговор са оператером