МАСОВНА ПРОЦЕНА
Опште информације

Републички геодетски завод је 2011. године сходно Закону о државном премеру и катастру, у своју надлежност уврстио процену и вођење вредности непокретности. Законом је дефинисано, да се под проценом вредности непокретности подразумева утврђивање тржишне вредности непокретности чија је вредност одређена поступцима и методама масовне процене вредности непокретности.

Главна улога система масовне процене је обрачунавање пореза на имовину, а базира се на постулатима који обезбеђују правичност, једнакост и униформност. Систем масовне процене/content/pages/usluge/masovna-procena/opste-informacije/01_1_Sistem masovne procene.png користи велики број развијених земаља због чега постоји значајна интернационална пракса, смернице и упутства. Резултати који настају из система масовне процене су: транспарентност и отвореност тржишта, економичност система, неутралност, складност са социјалном и економском  политиком, административна практичност и друго. 

Систем масовне процене вредности непокретности је увек вишенаменски систем, који обезбеђује објективност процене, једнако и фер поступање према свим грађанима, реалну процену ослобођену привремених и локалних утицаја на тржишту непокретости. Када се има у виду да се сви процеси одвијају у системима који се развијају за целу територију земље уштеде у свим ресурсима финансијама, кадровима и опреми су евидентни и незанемарљиви.  

Масовна процена, по међународним и европским стандардима, дефинисана је као процес одређивања вредности непокретности на одређени датум, коришћењем стандардизованих метода над свим подацима на тржишту непокретности које се посматра, као и статистичко испитивање тих података у оквиру посматраног тржишта. 

Неки од основних постулата масовне процене који обезбеђују објективну вредност која може реално репрезентовати отворено тржиште непокретности су:

  • Масовној процени претходи масовна регистрација објеката који се не налазе у званичним евиденцијама;
  • Цене остварене на тржишту се не укључују у анализе и одлучивање о вредности без претходне верификације при чему верификација подразумева контролу података о прометованој непокретности и о цени наведеној у уговору;
  • Коришћење цена из претходних година уз временско прилагођавање у условима недовољног броја продаја, као и коришћење метода упоређења социјалних и економских параметара за одлучивање о вредностима на територијама без статистички довољне количине података за одлучивање са тржишта непокретности;
  • Одбацивање екстремних и нереалних цена, као и пажљива употреба промета који не репрезентују отворено тржиште (продаја између правних лица, куповина од инвеститора, продаја имовине од стране општинских администрација, различити откупи од Републике Србије и сл.);
  • Вредносне зоне се одређују за свако подтржиште непокретности појединачно.

Масовна процена вредности непокретности обавља се кроз развој модела за вредновање непокретноти, који се одређује према специфичностима сваког појединачног подтржишта непокретности на територији Републике Србије. 
Систем масовне процене вредности непокретности састоји се од четири подсистема (компоненти) који се воде као међусобно повезани информатички системи:

  1. Прикупљања података за процену и података са тржишта непокретности
  2. Обраду тржишних података кроз верификацију, селекцију и анализу 
  3. Дефинисање модела за вредновање непокретности (зоне, формуле, табеле)
  4. Израчунавање вредности непокретности

/content/pages/usluge/masovna-procena/opste-informacije/01_2_shema 4koraka.png

Тренутно је у потпуности развијен и у пуној примени подсистем за прикупљање података са тржишта непокретности  - Регистар цена непокретности. Интензивно се ради на обради података а неки од података су и јавно доступни.

Започните разговор са оператером